قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

دانشجویان زبان جهاددانشگاهی کرمانشاه


 

This is a poem
اين شعر توسط يک نوجوان متبلا به سرطان نوشته شده است.
written by a teenager with cancer.
 
SLOW DANCE
رقص آرام
 
Have you ever watched kids
آيا تا به حال به کودکان نگريسته ايد

? On a merry-go-round
در حاليکه به بازي "چرخ چرخ" مشغولند؟

Or listened to the rain
و يا به صداي باران گوش فرا داده ايد،

? Slapping on the ground
آن زمان که قطراتش به زمين برخورد مي کند؟

?Ever followed a butterfly's erratic flight
تا بحال بدنبال پروانه اي دويده ايد، آن زمان که نامنظم و بي هدف به چپ و راست پرواز مي کند؟

? Or gazed at the sun into the fading night
يا به خورشيد رنگ پريده خيره گشته ايد، آن زمان که در مغرب فرو مي رود؟

You better slow down.
کمي آرام تر حرکت کنيد
Don't dance so fast.
اينقدر تند و سريع به رقص درنياييد

Time is short.
زمان کوتاه است

The music won't last
موسيقي بزودي پايان خواهد يافت

Do you run through each day 
On the fly?
آيا روزها را شتابان پشت سر مي گذاريد؟

When you ask How are you?
آنگاه که از کسي مي پرسيد حالت چطور است،

Do you hear the reply?
آيا پاسخ سوال خود را مي شنويد؟

When the day is done
هنگامي که روز به پايان مي رسد

Do you lie in your bed

آيا در رختخواب خود دراز مي کشيد

With the next hundred chores
و اجازه مي دهيد که صدها
 کار ناتمام بيهوده و روزمره 

Running through your head
در کله شما رژه روند؟

You'd better slow down
سرعت خود را کم کنيد. کم تر شتاب کنيد.

Don't dance so fast.
اينقدر تند و سريع به رقص در نياييد.

Time is short
زمان کوتاه است.

The music won't last
 موسيقي ديري نخواهد پائيد

Ever told your child,
آيا تا بحال به کودک خود گفته ايد،

We'll do it tomorrow?
"فردا اين کار را خواهيم کرد"

And in your haste,و آنچنان شتابان بوده ايد

Not see his sorrow?
که نتوانيد غم او را در چشمانش ببينيد؟

Ever lost touch,
تا بحال آيا بدون تاثري

Let a good friendship die
اجازه داده ايد دوستي اي به پايان رسد،

Cause you never had time
فقط بدان سبب که هرگز وقت کافي نداريد؟
or call and say,'Hi
'آيا هرگز به کسي تلفن زده ايد فقط به اين خاطر که به او بگوييد: دوست من، سلام؟

You'd better slow down.
حال کمي سرعت خود را کم کنيد. کمتر شتاب کنيد.

Don't dance so fast.
اينقدر تند وسريع به رقص درنياييد.

Time is short.
زمان کوتاه است.

The music won't
 last
.موسيقي ديري نخواهد پاييد.

When you run so fast to get somewhere
آن زمان که براي رسيدن به مکاني چنان شتابان مي دويد،

You miss half the fun of getting there.
نيمي از لذت راه را بر خود حرام مي کنيد.

When you worry and hurry through your day,
آنگاه که روز خود را با نگراني و عجله بسر مي رسانيد،

It is like an unopened gift....
گويي هديه اي را ناگشوده به کناري مي نهيد.
Thrown away.

Life is not a race.
زندگي که يک مسابقه دو نيست!

Do take it slower
کمي آرام گيريد
 
Hear the music
به موسيقي گوش بسپاريد
Before the song is over. 
  پيش از آنکه آواي آن به پايان رسد.

گردآوری و تنظیم : محمد موسوی ۲۷/۰۳/۱۳۹۰


     زیباترین شعر مورد علاقه من وشما و فارسی زبانان

برف می بارد
 برف می بارد به روی خار و خاراسنگ
کوهها خاموش
 دره ها دلتنگ
 راه ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ
بر نمی شد گر ز بام کلبه ها دودی
یا که سوسوی چراغی گر پیامی مان نمی آورد
 رد پا ها گر نمی افتاد روی جاده های لغزان
ما چه می کردیم در کولاک دل آشفته دمسرد ؟
آنک آنک کلبه ای روشن
 روی تپه روبروی من
 در گشودندم
مهربانی ها نمودندم
زود دانستم که دور از داستان خشم برف و سوز
در کنار شعله آتش
قصه می گوید برای بچه های خود عمو نوروز
گفته بودم زندگی زیباست
گفته و ناگفته ای بس نکته ها کاینجاست
آسمان باز
 آفتاب زر
 باغ های گل
دشت های بی در و پیکر
سر برون آوردن گل از درون برف
تاب نرم رقص ماهی در بلور آب
 بوی عطر خاک باران خورده در کهسار
 خواب گندمزارها در چشمه مهتاب
 آمدن رفتن دویدن
عشق ورزیدن
 در غم انسان نشستن
پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن
کار کردن کار کردن
 آرمیدن
چشم انداز بیابانهای خشک و تشنه را دیدن
 جرعه هایی از سبوی تازه آب پاک نوشیدن
 گوسفندان را سحرگاهان به سوی کوه راندن
 همنفس با بلبلان کوهی آواره خواندن
در تله افتاده آهوبچگان را شیر دادن
 نیمروز خستگی را در پناه دره ماندن
 گاه گاهی
 زیر سقف این سفالین بامهای مه گرفته
 قصه های در هم غم را ز نم نم های باران شنیدن
 بی تکان گهواره رنگین کمان را
 در کنار بام دیدن
یا شب برفی
 پیش آتش ها نشستن
دل به رویاهای دامنگیر و گرم شعله بستن
آری آری زندگی زیباست
 زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست
گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست
 ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست
پیر مرد آرام و با لبخند
کنده ای در کوره افسرده جان افکند
 چشم هایش در سیاهی های کومه جست و جو می کرد
 زیر لب آهسته با خود گفتگو می کرد
زندگی را شعله باید برفروزنده
شعله ها را هیمه سوزنده
 جنگلی هستی تو ای انسان
جنگل ای روییده آزاده
بی دریغ افکنده روی کوهها دامن
 آشیان ها بر سر انگشتان تو جاوید
چشمهها در سایبان های تو جوشنده
 آفتاب و باد و باران بر سرت افشان
جان تو خدمتگر آتش
سر بلند و سبز باش ای جنگل انسان
زندگانی شعله می خواهد صدا سر داد عمو نوروز
 شعله ها را هیمه باید روشنی افروز
کودکانم داستان ما ز آرش بود
 او به جان خدمتگزار باغ آتش بود
روزگاری بود
 روزگار تلخ و تاری بود
بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره
دشمنان بر جان ما چیره
شهر سیلی خورده هذیان داشت
 بر زبان بس داستانهای پریشان داشت
زندگی سرد و سیه چون سنگ
 روز بدنامی
 روزگار ننگ
غیرت اندر بندهای بندگی پیچان
 عشق در بیماری دلمردگی بیجان
 فصل ها فصل زمستان شد
 صحنه گلگشت ها گم شد نشستن در شبستان شد
در شبستان های خاموشی
 می تراوید از گل اندیشه ها عطر فراموشی
 ترس بود و بالهای مرگ
کس نمی جنبید چون بر شاخه برگ از برگ
سنگر آزادگان خاموش
خیمه گاه دشمنان پر جوش
مرزهای ملک
همچو سر حدات دامنگستر اندیشه بی سامان
 برجهای شهر
همچو باروهای دل بشکسته و ویران
دشمنان بگذشته از سر حد و از بارو
هیچ سینه کینه ای در بر نمی اندوخت
هیچ دل مهری نمی ورزید
هیچ کس دستی به سوی کس نمی آورد
هیچ کس در روی دیگر کس نمی خندید
باغهای آرزو بی برگ
 آسمان اشک ها پر بار
گر مرو آزادگان دربند
روسپی نامردمان در کار
انجمن ها کرد دشمن
رایزن ها گرد هم آورد دشمن
تا به تدبیری که در ناپاک دل دارند
 هم به دست ما شکست ما بر اندیشند
نازک اندیشانشان بی شرم
که مباداشان دگر روزبهی در چشم
 یافتند آخر فسونی را که می جستند
چشم ها با وحشتی در چشمخانه هر طرف را جست و جو می کرد
وین خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو می کرد
 آخرین فرمان آخرین تحقیر
مرز را پرواز تیری می دهد سامان
گر به نزدیکی فرود اید
خانه هامان تنگ
 آرزومان کور
 ور بپرد دور
تا کجا ؟ تا چند ؟
آه کو بازوی پولادین و کو سر پنجه ایمان ؟
هر دهانی این خبر را بازگو می کرد
چشم ها بی گفت و گویی هر طرف را جست و جو می کرد
پیر مرد اندوهگین دستی به دیگر دست می سایید
از میان دره های دور گرگی خسته می نالید
برف روی برف می بارید
 باد بالش را به پشت شیشه می مالید
صبح می آمد پیر مرد آرام کرد آغاز
پیش روی لشکر دشمن سپاه دوست دشت نه دریایی از سرباز
آسمان الماس اخترهای خود را داده بود از دست
بی نفس می شد سیاهی دردهان صبح
 باد پر می ریخت روی دشت باز دامن البرز
 لشکر ایرانیان در اضطرابی سخت درد آور
دو دو و سه سه به پچ پچ گرد یکدیگر
 کودکان بر بام
دختران بنشسته بر روزن
 مادران غمگین کنار در
 کم کمک در اوج آمد پچ پچ خفته
 خلق چون بحری بر آشفته
 به جوش آمد
 خروشان شد
 به موج افتاد
برش بگرفت وم ردی چون صدف
 از سینه بیرون داد
 منم آرش
چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن
منم آرش سپاهی مردی آزاده
به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را
اینک آماده
مجوییدم نسب
 فرزند رنج و کار
گریزان چون شهاب از شب
چو صبح آماده دیدار
مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش
 گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش
 شما را باده و جامه
گوارا و مبارک باد
 دلم را در میان دست می گیرم
 و می افشارمش در چنگ
 دل این جام پر از کین پر از خون را
 دل این بی تاب خشم آهنگ
که تا نوشم به نام فتحتان در بزم
 که تا کوبم به جام قلبتان در رزم
 که جام کینه از سنگ است
 به بزم ما و رزم ما سبو و سنگ را جنگ است
 در این پیکار
 در این کار
 دل خلقی است در مشتم
امید مردمی خاموش هم پشتم
کمان کهکشان در دست
 کمانداری کمانگیرم
شهاب تیزرو تیرم
ستیغ سر بلند کوه ماوایم
 به چشم آفتاب تازه رس جایم
 مرا نیر است آتش پر
 مرا باد است فرمانبر
 و لیکن چاره را امروز زور و پهلوانی نیست
 رهایی با تن پولاد و نیروی جوانی نیست
 در این میدان
بر این پیکان هستی سوز سامان ساز
پری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز
 پس آنگه سر به سوی آسمان بر کرد
 به آهنگی دگر گفتار دیگر کرد
درود ای واپسین صبح ای سحر بدرود
که با آرش ترا این آخرین دیدار خواهد بود
به صبح راستین سوگند
 بهپنهان آفتاب مهربار پاک بین سوگند
که آرش جان خود در تیر خواهد کرد
پس آنگه بی درنگی خواهدش افکند
 زمین می داند این را آسمان ها نیز
که تن بی عیب و جان پاک است
نه نیرنگی به کار من نه افسونی
نه ترسی در سرم نه در دلم باک است
درنگ آورد و یک دم شد به لب خاموش
نفس در سینه های بی تاب می زد جوش
ز پیشم مرگ
 نقابی سهمگین بر چهره می اید
 به هر گام هراس افکن
مرا با دیده خونبار می پاید
 به بال کرکسان گرد سرم پرواز می گیرد
 به راهم می نشیند راه می بندد
به رویم سرد می خندد
به کوه و دره می ریزد طنین زهرخندش را
 و بازش باز میگیرد
دلم از مرگ بیزار است
 که مرگ اهرمن خو آدمی خوار است
ولی آن دم که ز اندوهان روان زندگی تار است
 ولی آن دم که نیکی و بدی را گاه پیکاراست
فرو رفتن به کام مرگ شیرین است
 همان بایسته آزادگی این است
 هزاران چشم گویا و لب خاموش
 مرا پیک امید خویش می داند
 هزاران دست لرزان و دل پر جوش
گهی می گیردم گه پیش می راند
 پیش می ایم
دل و جان را به زیور های انسانی می آرایم
به نیرویی که دارد زندگی در چشم و در لبخند
نقاب از چهره ترس آفرین مرگ خواهم کند
نیایش را دو زانو بر زمین بنهاد
به سوی قله ها دستان ز هم بگشاد
 برآ ای آفتاب ای توشه امید
 برآ ای خوشه خورشید
تو جوشان چشمه ای من تشنه ای بی تاب
برآ سر ریز کن تا جان شود سیراب
چو پا در کام مرگی تند خو دارم
چو در دل جنگ با اهریمنی پرخاش جو دارم
 به موج روشنایی شست و شو خواهم
ز گلبرگ تو ای زرینه گل من رنگ و بو خواهم
 شما ای قله های سرکش خاموش
 که پیشانی به تندرهای سهم انگیز می سایید
که بر ایوان شب دارید چشم انداز رویایی
 که سیمین پایه های روز زرین را به روی شانه می کوبید
که ابر ‌آتشین را در پناه خویش می گیرید
غرور و سربلندی هم شما را باد
امدیم را برافرازید
 چو پرچم ها که از باد سحرگاهان به سر دارید
 غرورم را نگه دارید
 به سان آن پلنگانی که در کوه و کمر دارید
 زمین خاموش بود و آسمان خاموش
 تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش گوش
به یال کوه ها لغزید کم کم پنجه خورشید
هزاران نیزه زرین به چشم آسمان پاشید
 نظر افکند آرش سوی شهر آرام
کودکان بر بام
دختران بنشسته بر روزن
مادران غمگین کنار در
مردها در راه
 سرود بی کلامی با غمی جانکاه
ز چشمان برهمی شد با نسیم صبحدم همراه
کدامین نغمه می ریزد
 کدام آهنگ ایا می تواند ساخت
طنین گام های استواری را که سوی نیستی مردانه می رفتند ؟
 طنین گامهایی را که آگاهانه می رفتند ؟
 دشمنانش در سکوتی ریشخند آمیز
راه وا کردند
 کودکان از بامها او را صدا کردند
مادران او را دعا کردند
 پیر مردان چشم گرداندند
 دختران بفشرده گردن بندها در مشت
همره او قدرت عشق و وفا کردند
 آرش اما همچنان خاموش
 از شکاف دامن البرز بالا رفت
 وز پی او
 پرده های اشک پی در پی فرود آمد
بست یک دم چشم هایش را عمو نوروز
خنده بر لب غرقه در رویا
کودکان با دیدگان خسته وپی جو
در شگفت از پهلوانی ها
شعله های کوره در پرواز
 باد در غوغا.
شامگاهان
 راه جویانی که می جستند آرش را به روی قله ها پی گیر
 باز گردیدند
 بی نشان از پیکر آرش
با کمان و ترکشی بی تیر
 آری آری جان خود در تیر کرد آرش
 کار صد ها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش
 تیر آرش را سوارانی که می راندند بر جیحون
به دیگر نیمروزی از پی آن روز
 نشسته بر تناور ساق گردویی فرو دیدند
 و آنجا را از آن پس
مرز ایرانشهر و توران بازنامیدند
 آفتاب
درگریز بی شتاب خویش
سالها بر بام دنیا پاکشان سر زد
ماهتاب
 بی نصیب از شبروی هایش همه خاموش
 در دل هر کوی و هر برزن
سر به هر ایوان و هر در زد
 آفتاب و ماه را در گشت
سالها بگذشت
 سالها و باز
در تمام پهنه البرز
 وین سراسر قله مغموم و خاموشی که می بینید
وندرون دره های برف آلودی که می دانید
 رهگذرهایی که شب در راه می مانند
 نام آرش را پیاپی در دل کهسار می خوانند
 و نیاز خویش می خواهند
 با دهان سنگهای کوه آرش می دهد پاسخ
 می کندشان از فراز و از نشیب جادهها آگاه
می دهد امید
 می نماید راه
 در برون کلبه می بارد
 برف می بارد به روی خار و خارا سنگ
 کوه ها خاموش
دره ها دلتنگ
راهها چشم انتظاری کاروانی با صدای زنگ
 کودکان دیری است در خوابند
 در خوابست عمو نوروز
 می گذارم کنده ای هیزم در آتشدان
 شعله بالا می رود پر سوز

نوشته شده توسط محمد موسوی  ۱۴/۸/۱۳۸۹


THE INTERVIEW WITH GOD

 

مصاحبه با خدا
I dreamed I had an interview with God.

در رويا ديدم که با خدا حرف ميزنم

 So you would like to interview me? God asked.

او از من پرسيد :آيا مايلي از من چيزي بپرسي؟

If you have the time? I said.

گفتم ....اگر وقت داشته باشيد....

God smiled:My time is eternity.

لبخندي زد و گفت: زمان براي من تا بي نهايت ادامه دارد

What questions do you have in mind for me?

چه پرسشي در ذهن تو براي من هست؟

What surprises you most about humankind?

پرسيدم: چه چيزي در رفتار انسان ها هست که شما را شگفت زده  مي کند؟

God answered...

پاسخ داد:

That they get bored with childhood,

آدم ها از بچه بودن خسته مي شوند ...

they rush to grow up, and then

عجله دارند بزرگ شوند و سپس.....

long to be children again.

آرزو دارند دوباره به دوران کودکي باز گردند

 

That they lose their health to make money...

سلامتي خود را در راه کسب ثروت از دست مي دهند

and then lose their money to restore their health.

و سپس ثروت خود را در راه کسب سلامتي دوباره از صرف مي کنند....

 That by thinking anxiously about the future,

چنان با هيجان به آينده فکر مي کنند.

they forget the present,

که از حال غافل مي شوند

such that they live in neither the present nor the future.

به طوري که نه در حال زندگي مي کنند نه در آينده 

 "That they live as if they will never die,

آن ها طوري زندگي مي کنند.،انگار هيچ وقت نمي ميرند

and die as though they had never lived.

و جوري مي ميرند ....انگار هيچ وقت زنده نبودند 

we were silent for a while.

ما براي لحظاتي سکوت کرديم

And then I asked.

سپس من پرسيدم..

As a parent, what are some of life's lessons you want your children to learn

مانند يک پدر کدام درس زندگي را مايل هستي که فرزندانت بياموزند؟ 

 

To learn they cannot make anyone love them.

پاسخ داد:ياد بگيرند که نميتوانند ديگران را مجبور کنند که دوستشان داشته باشند

 All they can do

ولي مي توانند

is let themselves be loved.

طوري رفتار کنند که مورد عشق و علاقه ديگران باشند

 

To learn that it is not good to compare themselves to others.

ياد بگيرند که خود را با ديگران مقايسه نکنند

 

To learn to forgive by practicing forgiveness.

ياد بگيرند ...ديگران را ببخشند با عادت کردن به بخشندگي

 

To learn that it only takes a few seconds to open profound wounds in those they love,

 ياد بگيرند تنها چند ثانيه طول مي کشد تا زخمي در قلب کسي که دوستش داريد ايجاد کنيد

 

and it can take many years to heal them.

ولي سال ها طول مي کشد تا آن جراحت را التيام بخشيد

 

 To learn that a rich person

 ياد بگيرند يک انسان ثروتمند کسي نيست که دارايي زيادي دارد

is not one who has the most,but is one who needs the least

بلکه کسي هست که کمترين نيازوخواسته را دارد

 

To learn that there are people who love them dearly,

ياد بگيرند کساني هستند که آن ها را از صميم قلب دوست دارند

but simply have not yet learned  how to express or show their feelings.

ولي نميدانند چگونه احساس خود را بروز دهند

 

To learn that two people can

ياد بگيرند وبدانند ..دونفر مي توانند  به يک چيز نگاه کنند

look at the same thing and see it differently?

ولي برداشت آن ها متفاوت باشد

 

 

To learn that it is not enough that they

ياد بگيرند کافي نيست که تنها ديگران را ببخشند

forgive one another, but they must also forgive themselves.

بلکه انسان ها بايد قادر به بخشش و عفو خود نيز باشند

 

"Thank you for your time," I said

سپس من از خدا تشکر کردم و گفتم

"Is there anything else you would like your children to know"

آيا چيز ديگري هم وجود دارد  که مايل باشي فرزندانت بدانند؟

 

 God smiled and said,Just know that I am here... always. 

خداوند لبخندي زد و پاسخ داد: فقط اين که بدانند من اين جا و با آن ها هستم..........براي هميشه

نوشته شده توسط محمد موسوی  ۱۰/۰۹/۱۳۸۹محل درج آگهی شما
 
نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ

قابل توجه دانشجویان محترم گروه زبان
 
عمده مشکلات به وجود آمده درانتخاب واحد به علت کم توجهی برخی از دانشجویان است. لذا از شما دعوت میشود مطالب زیر را مطالعه کرده و رعایت نمائید.
در روز انتخاب واحد میتوانید از طزیق yahoo messenger   با مدیر گروه در ارتباط باشید. jahadetd@yahoo.com
ممکن است چند درس شما با یک استاد ارائه شده باشد و ساعتهای آن پس از هم باشند اما بهتر است با یک استاد بیشتر از یک درس انتخاب نکنید.
دانشجویان ترم آخر که بیش از 24 واحد دارند حتما" به مدیر گروه مراجعه کنند.
از آنجا که امکان فارغ التحصیل شدن در کمتر از 4 ترم (دانشجویان کاردانی و کارشناسی مترجمی) و 8 ترم (کارشناسی پیوسته آموزش) وجود ندارد ازگرفتن واحدهای ترمهای بالاتر بپرهیزید و هماهنگ با چارت انتخاب واحد کنید. عدم پایبند بودن به چارت باعث تداخل دردروس خود شما و حتی دانشجویان ترم بالاتر شده و با توجه به ظرفیت کلاسها امکان انتخاب واحد بعضی دروس را از بین میبرد.
عناوین دروس و ظرفیت آنها با توجه به ورودی هرسال ارائه شده بنابراین در هیچ درسی امکان پر شدن ظرفیت وجود ندارد.
دروسی که ظرفیت آنها تکمیل شده باشد در میان دروس ارائه شده قابل مشاهده نیستند و با توجه به اینکه برخی دانشجویان این دروس را به اشتباه انتخاب واحد کرده اند در حذف و اضافه مشکل حل خواهد شد.
دروسی که تداخل دارند در دو گروه ارائه شده اند. بنابراین قبل از انتخاب واحد نهایی ساعت دروس را چک کنید و از عدم تداخل اطمینان حاصل کنید. پس از حذف واضافه یکی از دو درس دارای تداخل  بدون اطلاع شما حذف خواهند شد.
 
سئوالات متداول:
 
نمرات اعلام نشده: تمامی نمرات تا روز حذف و اضافه اعلام خواهند شد و شما فرض را به قبولی در واحدهای اعلام نشده بگذارید.
دانشجوی مشروطی: دانشجویی که معدل ترم 88 -2 وی کمتر از 12 شده باشد حق انتخاب بیش از 14 واحد را ندارد و باید سعی کند دروس تخصصی افتاده ترم قبل را که پیش نیاز هستند انتخاب کند.
دروس افتاده: دز صورتی که درس افتاده تخصصی دارید (بخصصوص در صورتیکه درس پیش نیاز است) سعی کنید درس را در ترم جاری انتخاب واحد کنید. دروس عمومی معمولا" هر ترم ارائه می شوند بنابراین اولویت با گرفتن دروس تخصصی است.
دانشجوی ترم آخر: به شخصی اطلاق میشود که حداکثر 24 واحد باقیمانده داشته باشد.
معرفی به استاد: اگردانشجو تنها یک عنوان درسی نظری باقیمانده داشته باشد پس از قطعی شدن تمامی نمرات میتواند با گرفتن فرم از کافی نت به مدیر گروه مراجعه کند.
دروس ارائه نشده: اگر درس مورد نیاز شما ارائه نشده به مدیر گروه email  بزنیدتا درصورت به حد نصاب رسیدن کلاس تشکیل گردد. jahadetd@yahoo.com
انتخاب واحدهای بیشتر: در صورتیکه میخواهید واحد بیشتری از واحدهای پیشنهادی چارت بگیرید میتوانید تنها دروس عمومی ترمهای بعد را بگیرید.
پیش نیاز: گرفتن دروس بدون رعایت پیش نیاز منجر به حذف آن و یا ایجاد مشکل درفارغ التحصیلی خواهد شد.
هم نیاز: دروس تنها برای دانشجویان ترم آخر هم نیاز خواهند شد.
از آنجا که انتخاب واحد دانشجویان پس از اتمام توسط مدیرگروه چک میشود دروس زیر حذف خواهند شد:
 
دروس دانشجوی مشروطی که بیش از 14 واحد انتخاب نموده اند.
 
واحد اضافی دانشجویی که بیش از 20 واحد دارد (به استثنای دانشجوی ترم آخر)
 
واحدهایی که با چارت هماهنگ نیستند
 
واحدهایی که پیش نیاز آنها رعایت نشده
 
 بدیهی است در صورت حذف درس توسط گروه شهریه آن عودت نخواهد شد.
 
عدم رعایت نکات فوق تنها باعث به هم ریختن نظم گروه و متضرر شدن  خود شما و دوستانتان خواهد شد. پیشاپیش از اینکه با گروه همکاری میکنید ازشما بسیار سپاسگذارم.

                                                              
برگرفته از سایت جهاد دانشگاهی
 
            ۱۷/۱۱/۱۳۸۹


Dear students

Next semester you will most probably have the attached schedule.I hope you find it appropriate.

Best Regards,
Hamid Gholami


اطلاعیه: انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 90-89

1- گروه کامپیوتر..................................................20ال21 شهریور

2- گروه عمران................................................... 22 الی 23 شهریور

3- مترجمی زبان انگلیسی و آموزش........................... 24 الی 25 شهریور

4- گروه معماری...................................................28 شهریور

5- انتخاب واحد با تاخیر..........................................29 شهریور

تاریخ درج خبر : ۱۷/۶/۱۳۸۹ برنامه ترم تابستان دانشجویان رشته آموزش زبان انگلیسی

۱- درس خواندن و درک مطلب ۲  - ۴ واحدی

۲- اخلاق اسلامی - ۲ واحدی

۳- اندیشه اسلامی ۲  - ۲ واحدی

مهلت انتخاب واحد از شنبه ۲۶/۴/۱۳۸۹ تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۷/۴/۱۳۸۹ می باشد

شروع کلاسها : ۲۸/۴/۱۳۸۹

پایان کلاس ها : ۵/۶/۱۳۸۹

امتحانات : ۹/۶/۸۹  تا ۱۵/۶/۸۹


دانشجویان زبان جهاددانشگاهی کرمانشاه
 

محل درج آگهی و تبلیغات
 

محل درج آگهی شما
 
نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ

 


زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید

 Please choose the language

Please click for enter to english page                            برای ورود کلیک کنید 


 
  قابل توجه دانشجویان زبان   
 
تمامی جزوات مورد نیاز  رشته های زبان (آموزش - مترجمی )
از لینک زیر قابل دسترسی است
 

 

 
( براي ورود به وبلاگ رسمي دکترغلامي برروي تصوير يا لينك زير كليك  كنيد )

http://hamidgholami.blogfa.com
 
برای ورود کلیک کنید

 
 

 
 
 
 
  
 
        
 
 
 
 

 

دریافت پشتیبانی از طریق ایمیل

senator_itco@yahoo.com


    I don't know, dont know what will happen after death
Potter do not know what my body will make the soil
But I wish the very throat of the dust formation mechanism is offline
My throat mouthpiece maker to be rude and mischievous child
He successively hot mouth on my throat to push hard
Sleep and disturbed sleep by sleeping more makes
Device to break the silence behind me deadly

Dr.Ali Shariati
محل درج آگهی شما
 
نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ

معرفی آزمونهای بین المللی موسسه S(Educational Testing Service ) ETS

در حال حاضر فقط سه مرکز «آيلتس ايران» ، «آيلتس تهران» و «دانشگاه آزاد اسلامي» مجوز بين المللي و تاييديه سازمان سنجش آموزش کشور (به عنوان تنها مرجع صادر کننده مجوز و ناظر بر برگزاري آزمون هاي بين المللي در ايران) را اخذ نموده اند و فعاليت هاي ساير مراکزي که در اين رابطه براي برگزاري آزمون آيلتس در جمهوري اسلامي ايران فعاليت ميکنند فاقد اعتبار و غيرقانوني است.

آزمون GRE:


آزمون TOEFL Practice Online:


آزمون تافل:


آزمون تافل کاغذي (TOEFL PBT):

آزمون تافل اينترنتي (TOEFL iBT):

آزمون تافل کامپيوتري (TOEFL CBT):

مراکز مجاز برگزاري آزمون آيلتس در ايران

 در حال حاضر فقط سه مرکز «آيلتس ايران» ، «آيلتس تهران» و «دانشگاه آزاد اسلامي» مجوز بين المللي و تاييديه سازمان سنجش آموزش کشور (به عنوان تنها مرجع صادر کننده مجوز و ناظر بر برگزاري آزمون هاي بين المللي در ايران) را اخذ نموده اند و فعاليت هاي ساير مراکزي که در اين رابطه براي برگزاري آزمون آيلتس در جمهوري اسلامي ايران فعاليت ميکنند فاقد اعتبار و غيرقانوني است.

دانشگاه آزاد اسلامي
پايگاه اطلاع رساني: http://ielts.iauset.com
هزينه آزمون: 450 هزار تومان
نشاني: تهران، خيابان شريعتي، خيابان پابرجا، بلوار آينه، کوچه گل يخ، شماره 16، واحد 101
شماره تماس: 22640501 , 22640514 (پيش شماره 021)

آيلتس تهران
پايگاه اطلاع رساني: http://www.ieltstehran.com
هزينه آزمون: 450 هزار تومان
نشاني: تهران، ميدان آرژانتين، خيابان خالداسلامبولي، خيابان 21، شماره 6، واحد 3
شماره تماس: 88725427 , 88725428 (پيش شماره 021)

آيلتس ايران
وب سايت:آيلتس ايران
-->نشاني شعبه تهران: تهران، بلوار ميرداماد، جنب ايستگاه مترو، برج نادر، شماره 216، طبقه هفتم
شماره تماس: 22262038 (پيش شماره 021)

نشاني شعبه اصفهان: اصفهان، چهارراه نظر، نظر شرقي، ساختمان يادمان، طبقه دوم، واحد 4
شماره تماس: 6292640 (پيش شماره 0311)
پست الکترونيک: contact.ielts@gmail.com


لازم به ذکر است که سازمان سنجش آموزش کشور فعاليت هاي سه مرکز فوق الذکر را مورد نظارت و بررسي مکرر قرار مي دهد و داوطلبان و متقاضيان محترم مي توانند از طريق واحد حفاظت آزمون هاي سازمان سنجش آموزش کشور از طريق نشاني پست الکترونيک hefazatazmon@sanjesh.org اطلاعات و اخبار مرتبط با تخلف آزمون را به اطلاع اين سازمان برسانند.

 


محل درج آگهی شما
 
نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ

    دانلود فیلم دریافت جایزه مراسم گلدن گلوب ۲۰۱۲ توسط اصغر فرهادی

برای فیلم جدایی نادر از سیمین
 
 


پیگیری یک تراژدی بعد از 9 سال/

مرگ هاجر روستایش را آباد و خانواده‌اش را آواره کرد!
خبرگزاری مهر ـ گروه اجتماعی: 9 سال پیش دختری 15 ساله به نام هاجر در یکی از روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل فقر و نداشتن 6 هزار تومان پول دارو فوت کرد. روستای هاجر پس از مرگش آباد شد اما تنها افرادی که از این آبادانی بهره ای نبردند خانواده هاجر بود.

" بعد از ظهر من و هاجر از سر زمین کشاورزی مردم برمی گشتیم، هاجر فقط گریه می کرد. می گفت دلم درد می کند. پدرش برای کار به گناوه رفته بود. ماشینی هم برای اینکه او را به درمانگاه ببرم نبود. راه طولانی و جاده هم سنگلاخ؛ تراکتوری که به قلعه رئیسی گچ می برد آمبولانس هاجر شد. دکتر برایش دارو نوشت. 900 تومان می شد. سرم و آمپول نوشت اما لوازم سرم در درمانگاه نبود. در زایشگاه را هم بسته بودند. آمبولانس برای بردن او به دهدشت 6500 تومان پول می خواست این پول هزینه یک ماه زندگی مان بود و من تنها دو هزار تومان داشتم که از فروش گندمهای خانه تهیه کرده بودم. گفتم: هاجر پول ندارم. هاجر گفت: برگردیم خانه خوب می شوم... ."

جان خانم عکس هاجر را نشان داد و گفت: حیف! همین یک عکس را از صورت ماهش دارم

این وقایع مربوط به سه روز قبل از مرگ هاجر است که مادرش جان خانم آلیاز تعریف می کند. می گوید: "به هاجر که بی رمق در بستر افتاده بود و به برادرهای کوچکش که دورش نشسته بودند نگاه کردم. گریه کردم از فقر، تنهایی، از ستم روزگار. نزدیک اذان صبح دیگر کسی ناله هاجر را نشنید. هاجر سه روز استفراغ  کرد، فریاد کشید، آب سرد خواست و مرد."

از هاجر خجالت کشیدم چون پول نداشتم

حمد الله، پدر هاجر نویدی که در زمان بیماری فرزندش برای کار به گناوه رفته بود، می گوید:" هاجر اوقاتی که در شهرهای دیگر کار می کردم تنها دلخوشی ام بود. وقتی می خواستم به گناوه بروم گفت که دلم گوشواره می خواهد. صورتم سرخ شد. پول نداشتم. اما الان حاضرم جانم را بدهم اما فقط یک بار گوشواره ای برایش بخرم و در گوشش بیاندازم. "

روی سنگ قبرش ننوشتند علت مرگ نداشتن پول دارو؛
فقط نوشتند در گلستان طبیعت، من گلی پ‍ژمرده ام.

9 سال پیش در چنین روزی، هاجر نویدی منش، متولد سال 66 در روستای شوتاور از توابع بخش چاروسا شهرستان قلعه رئیسی در شهر دهدشت استان کهگیلویه و بویر احمد در تاریخ دهم تیر سال 81 فوت کرد. او به دلیل فقر خانواده و روستایش جانش را از داد. اما جان خانم هنوز هم بعد از 9 سال خودش را مقصر مرگ هاجر می داند و می گوید: هیچ شکایتی از هیچ کس ندارم. هاجرم مرد چون فقیریم و روستا امکانات نداشت!

نوش دارو بعد از مرگ هاجر

وقتی موضوع مرگ هاجر نویدی به دلیل فقر و نداشتن پول دارو 40 روز بعد از فوت او در سال 81 رسانه ای شد استاندار کهگیلویه و بویراحمد، پرداختن به مرگ هاجر را تلاش برای تضعیف دولت اصلاحات دانست و منتقدان را نصیحت کرد که اگر قصد مقابله با دولت را دارند صریح بیان کنند و به تزویر و نیرنگ متوسل نشوند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز اعلام کرد که مقصر، مادر هاجر بوده چون خارج از وقت اداری به پزشک مراجعه کرده است!

پزشکیان، وزیر بهداشت وقت هم از این موضوع طفره رفته و گفته بود که تکلیف کل نظام بهداشت و درمان نامشخص است و رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات هم که در نشستی خبری درباره بکارگیری سه وزارتخانه برای پیگیری انقراض یوزپلنگ آسیایی صحبت می کرد در واکنش به مسئله مرگ هاجر گفت: اگر رئیس جمهور بخواهد هر اتفاقی را که در کشور می افتد پیگیری کند که دیگر به هیچ کار کلانی نمی رسد!

پس از آن کمیته ای در مجلس وقت تشکیل شد و وزیر بهداشت به دلیل توزیع نامناسب دارو، اشتباه پزشکی و مشکلات بهداشتی در مناطق محروم تا پای استیضاح هم پیش رفت. آن روزها برخی گفتند دلیل مرگ هاجر ترکیدن آپاندیسش بوده اما دکتر معالجش تشخیص نداده است. برخی دیگر گفتند او به دلیل خوردن غذای مسموم مریض شد ولی دکتری که معاینه اش کرده بود گفته بود گرما زده شده ببریدش خانه خوب می شود!

اما دیگر فرقی نمی کرد چون مادر هاجر پول نداشت که او را به درمانگاه مجهزتر ببرد. بعد از این حادثه تلخ به مدت 6 ماه در روستای شوتاور آمبولانس مستقر شد و اهالی روستا تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند. امروز دیگر، داروهای لازم به خانه بهداشت شوتاور می رسد و دکتری از شهرستان قلعه رئیسی در ماه یکبار به روستا می آید و دو بهورز هم روستاییانی  را که بیشتر فشار خون دارند درمان می کنند.

با این وجود برادر هاجر، این آبادانی را نوش دارو پس از مرگ سهراب می داند و می گوید: اگر دیوار تمام خانه های روستا را از طلا هم بسازند دیگر فایده ای ندارد چون هاجر زنده نمی شود.

مدرسه‌ای که هاجر آرزو داشت در آن درس بخواند تا پرستار شود از نو ساخته شد

مدتی بعد از مرگ هاجر، فرهاد برادر هم سن و سال او به دلیل اصابت فلز تیزی با چشم چپش در آستانه کور شدن قرار گرفت. همان دکتر معالج هاجر این بار تشخیص داد که نمی شود برای چشمش کاری کرد چون کور شده است!

خانه هاجر نویدی در روستای شوتاور

خانواده هاجر که دیگر زیر بار این مشکلات کمر خم کرده بودند به اهواز رفتند تا پدر هاجر در مرغداری کار کند و اوضاع زندگی شان بهتر شود اما او دیگر پیر شده بود و صاحب کار او را نمی خواست. بنابراین به یکی از دورافتاده ترین روستاهای خوزستان رفتند تا در کنار پسر بزرگش که خرج زندگیشان را می داد بمانند. در این مدت فرهاد به دکتر معالج دیگری مراجعه کرد ولی دیر شده بود. چون دکتر گفت اگر همان زمان معالجه می شد الان 80 درصد بینایی اش را از دست نمی داد. اما هنوز هم خانواده هاجر توان پرداخت اجاره خانه شان را ندارند چه برسد به یک میلیون تومان پول عمل چشم فرهاد.

هاجر، پیش مرگ آبادانی روستایش شد

فصل برداشت خوشه های طلایی گندم فرارسیده و برف آب شده کوههای شوتاور به رودخانه می ریزد اما هاجرهای این روستا و دامهایشان با هم از آب رودخانه نمی خورند تا مریض شوند؛ چون هاجر جور همه را کشید و به جای همه جان داد.

-------------------------------------------------
گزارش از فاطیما کریمی
عکس از فاطیما کریمی و خلیل امامی

گردآوری و تنظیم : محمد موسوی ۱۱/۰۴/۱۳۹۰

 امانت داری و اخلاق مداری

استفاده از این خبر فقط با ذکر منبع  "خبرگزاری مهر"  مجاز است.

رديف نام درس واحد برنامه هفتگي تاريخ امتحان

ساعت امتحان1

خواندن و

 درک مطلب 2

4

شنبه:( 11:0 تا 12:30 ) ،  استاد:( محمد علي آرين )
شنبه:( 12:45 تا 14:15 )   استاد:( محمد علي آرين )
يكشنبه:( 12:45 تا 14:15 ) ،استاد:( محمد علي آرين )
دوشنبه:( 12:45 تا 14:15 ) ،  استاد:( محمد علي آرين )

15/06/1389 14:00

2

اخلاق اسلامي 2 يكشنبه:( 7:30 تا 9:0 )  استاد:( سرمدي )
يكشنبه:( 9:15 تا 10:45 )  استاد:( سرمدي )
دوشنبه:( 11:0 تا 12:30 ) استاد:( سرمدي )
09/06/1389 10:30

تاریخ درج خبر : ۸/۶/۱۳۸۹ 

تاریخ درج خبر : ۷/۲/۱۳۸۹
محل درج آگهی شما
 
نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ
 

دانلود برترین آنتی ویروس جهان NOD32- V.2.7 بهمراه کرک و راهنمای ریجستر کردن

(  قول میدم در هیج جای دیگر نمی تونید بصورت یکجا و رایگان آن را در اختیار داشته باشدی) 

مخصوص دانشجویان عزیز

توضیح : با توجه به اینکه بیشتر دانشجویان عزیز برای انجام کارهای خود از اینترنت استفاده می کنند و این امر ممکن است سبب آلوده شدن سیستم های کاربران  توسط ویروس ها و تروجان ها شود اینجانب را بر آن داشت که جهت امنیت بیشتر سیستم های دانشجویان قویترین و کم حجم ترین آنتی ویروس جهان را که خودم مدت 4 سال است ( سال 2006 به بعد ) از آن بدون وقفه استفاده کرده ام و تا حالا  هیچ مشکلی برای کامپیوترم  از لحاظ ویروسی ایجاد نشده است این آنتی ویروس را با همراه کرک آن که در هیج کجای دیگر پیدا نخواهید کرد برای اولین بار در وبلاگ گروه زبان موسسه جهاد دانشگاهی کرمانشاه  بدون هیچ محدودیتی و بصورت لینک مستقیم که خودم در برترین سرور میزبانی فایل ایران  آپلود نموده ام در دسترس شما عزیزان قرار دهم.

 

قسمت 1 : دانلود آنتی ویروس  با حجم  11.8 MB  پسورد فایل زیپ  www.fdl.ir

قسمت 2 : دانلود کرک

قسمت 3 : دانلود تنظیمات در قالب فرمت word

قسمت 4 : دانلود تنظیمات در قالب فرمت PDF

نحوه نصب و ریجستر کردن آنتی ویروس nod 32 - ver 2.7

1- ابتدا نود 32 را نصب کنيد
2- بعد از نصب کامپيوتر خود را ري استارت نکنيد
3- سپس فايل کرک NOD32 FiX v2.1.exe را نصب کنيد
4- بعد از نصب کامپيوتر خود را ري استارت نکنيد
5- به مسير نصب NOD32 برويد ، که معمولا در مسير C:\Program Files\Eset نصب مي شود
6- سپس فايل nod32fix.reg را اجرا کنيد و کليد yes و سپس ok  را بزنيد.
7- سپس دستگاه خود را ري استارت کنيد.

8- در صورت تمایل فایل های قسمت های ۳ و ۴  را دانلود کرده و بوسیله برنامه های  word و یا       Adobe acrobat raiderآن را اجرا کرده و تنظیمات آنتی ویروس را از روی آن بصورت دقیق انجام دهید . تا آنتی ویروس بصورت اتوماتیک ویروس ها را از بین ببرد

حال شما قویترین آنتی ویروس دنیار را بدون هیچ محدودیتی برای آپدیت در اختیار دارید که بوسیله آن میتوانید با خیال راحت در دنیای بی انتهای اینترنت کاوش کنید

با تشکر محمد موسوی
1389/5/2

اگر در نحوه نصب - کرک - ریجستر و یا تنظیمات به مشکل برخوردید میتوانید با این آدرسها در تماس باشید تا در اسرع وقت به مشکل شما بصورت آنلاین رسیدگی شود .

تماس با ما برای پشتیبانی آنتی ویروس و برنامه ها

از طریق یاهو مسنجر ( چت )

از طریق ایمیل

-------------

  mirmamad1986@gmail.com

ID :  mamad_boy2004

mamad_boy2004@yahoo.com

ID :  senator_itco

senator_itco@yahoo.com

ID :  ebi_0831

ebi_0831@yahoo.com

ID :  aryaei_7000

aryaei_7000@yahoo.com

 

 محل درج آگهی شما
 
نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگرمان های بدون ترجمه برای درس ترجمه انفرادی 1 و 2

۱- clime  تعدا صفحات 179

                                                                             تاریخ درج : ۱۶/۷/۱۳۸۹
محل درج آگهی شما
 
نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ

!Oh God! defend me from my friends; from my enemies I can't defend myself كاربر گرامي براي دسترسي سريع به موضوعات وبلاگ بر روي

لينك هاي مرتبط كليك نماييد

1

ارتباط با مدیر گروه

16

 TOP NOTCH & SUMMIT 

2

سخن نخست 

17

معرفی کتاب های مخصوص زبان 

3

 گردانندگان وبلاگ

18

فروشگاه کتاب و نرم افزار 

4

معرفی اساتید 

19

گالری تصاویر 

5

معرفی جهاد دانشگاهی کرمانشاه 

20

برنامه امتحانات 

6

 معرفی رشته کارشناسی آموزش زبان

21

آموزش فرهنگ و زبان آمريكايي 

7

معرفی رشته مترجمی زبان 

22

جزوات درسي اساتيد دانشگاه

8

 چارت درسی کارشناسی آموزش زبان

23

طلاعیه ها و خبرهای جدید 

9

چارت مترجمی کاردانی به کارشناسی 

24

پورتال جهاد دانشگاهی کرمانشاه

10

چارت درسی مترجمی زبان کاردانی 

25

پورتال زبان ايران

11

نرم افزارها و دیکشنری مخصوص موبایل

26

سامانه اینترنتی  

12

 نرم افزارها و دیکشنری مخصوص موبایل

27

سایت های مفید 

13

نرم افزارهای مخصوص کامپیوتر 

28

انتقاد ویشنهاد  

14

فایلهای Pdf کمک درسی زبان 

29

بیوگرافی گردانندگان وبلاگ  

15

 مقالات و جزوات زبان

30

 دانلود اختصاصی آنتی ویروس نود۳۲


 

سایت یادگیری و سرگرمی

www.goenglish.me

تحولي نو در يادگيري زبان

برای تمامی فارسی زبانان علاقمند به  فراگیری فرهنگ و زبان آمریکایی در محیطی

جذاب و مجازی در دنیای اینترنت

براي ورود بر روي لوگوي وبلاگ كليك نماييد 

جذاب ترین خودآموز انگلیسی و فرهنگ آمریکایی در اینترنت یاد بگیرید ضمن بازی و تفریح آمریکایی حرف بزنید  گفتگو کنید  و درگفتگو ها شرکت کنید تمرین مهارتهای صحبت کردن زبان انگلیسی  را همراه با بازی های سرگرم کننده و با استفاده از موقعیت های گوناگون مانند مصاحبه برای گرفتن کار زبان مکالمه ای آمریکایی را را فرا بگیرید و با دوستان خود یک فنجان قهوه بنوشید و با دوستانتان صحبت کنید

ورود به سايت

اهمیت یادگیری زبان انگلیسی

دنبال عبارت یا اصطلاحی می گشتم تا بوسیله آن با تاکید بیان کنم که آموختن زبان انگلیسی تا چه اندازه مهم است؛ نیافتم!

شما بنا به هر دلیلی که بدان فکر کنید به یادگیری زبان انگلیسی نیازمندید. اگر بخواهید از منابع مطالعاتی خارجی استفاده کنید، در داخل ایران شغل بهتری بیابید، ادامه تحصیل دهید، با دنیا در ارتباط باشید و به هر خاطر دیگری شما نیازمند برقراری ارتباطید که ابزار این ارتباط در دنیای امروزه با زبان انگلیسی مقدور است. شما چنانچه انگلیسی بدانید می توانید برای ادامه تحصیل در خارج از کشور اقدام کنید. می توانید به عنوان نماینده شرکتهای بین المللی در ایران کار کنید، از جدیدترین اطلاعات رشته دلخواه خود بسیار سریعتر-به جای استفاده از ترجمه آنها- با خبر شوید.

متاسفانه جامعه ما جامعه ای است بسته، مثلا شما به ندرت در اطراف خود توریست یا آدم خارجی می بینید. با این حال ایران مانند هر کشور دیگری نیازمند پیشرفت است و دیر یا زود به این نتیجه خواهد رسید که باید درهای خود را بر روی دنیا بگشاید. نتیجه آن، برقراری ارتباطهای مستقیم با افراد و موسسات خارجی است. با یادگیری زبان انگلیسی شما می توانید از هر فرصت اینچنینی استفاده کنید.

 امیدوارم توانسته باشم ذره ای از اهمیت موضوع را برایتان بازگو کرده باشم. به عنوان حسن ختام تاکید می کنم آموختن انگلیسی از یادگیری رشته تحصیلیتان هم مهمتر است و می تواند فرصتهای بیشتری را در اختیار شما قرار دهد. به همین دلیل است که بارها به دوستان و آشنایان توصیه کرده ام فرزندانشان را از سن و سال مشخصی به بعد، در تمام سال به کلاس آموزشی بفرستند که این بیشتر از هر چیزی به بین المللی شدن آنها کمک می کند و بیشتر از هر پارامتری ضامن آینده کاری آنها خواهد بود.

  در هر سن و سالی که باشید، آموختن زبان انگلیسی اولویت اول زندگی آموزشی شماستمحل درج آگهی شما
 
نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ


کلیه دیکشنری ها قابل دانلود راحت می باشند و بر روی چندین مدل مختلف گوشی تست شده اند
 
(در صورت بروز مشکل لطفا مشکل خود را در قسمت نظرات درج نمایید تا در اولین فرصت رسیدگی شود)
 
(تاریخ درج ۲۱/۱۰/۸۹)
 
 

منبع : www.AsanDownload.com

برنامه ای که هم اکنون مشاهده می نمایید یکی از قویترین و کاملترین دیکشنری های منتشر شده برای سیمبیان نسخه 3 می باشد . این دیکشنری علیرغم حجم نسبتاً بالایی که دارد اما دارای کارایی خارق العاده ای بوده که پیشنهاد میکنم به هیچ وجه این دیکشنری را از دست ندهید. در زیر به ویژگیهای این دیکشنری خواهم پرداخت ...

ویژگیهای دیکشنری :
- قابلیت مشاهده برنامه با زبانهای فارسی ، انگلیسی ، فرانسه ، عربی و اردو
- دارا بودن چند لغتنامه پرکاربرد و تبدیل لغات فارسی ، عربی ، اردو و فرانسه به انگلیسی و بلعکس
- پشتیبانی از زبان فارسی برای تبدیل به انگلیسی یا بالعکس
- عکس العمل سریع برنامه علیرغم حجم بالا در مقابل دستورات وارد شده
- دارا بودن بیش از 15000 هزار لغت در خود و استفاده از دیتابیس دیکشنری آکسفورد
- تلفظ لغات
- امکان کپی کردن کلمه یا معنی آن در حافظه کوتاه مدت گوشی و استفاده از آن در جایی دیگر با استفاده از قابلیت Paste
- و...

 قابل نصب روی:
نوکيا :N73/N95

 
مراحل نصب برنامه :
- ابتدا فایل مورد نظر بر حسب گوشی خود ( N73 or N95 ) انتخاب و دانلود کنید
- فولدرهای (Private,Resource,Sys) را با کارت ريدر يا استفاده از قابليت Mass Stroage گوشی در داخل دايرکتوری اصلی مموری کارت کپی کرده.
- به App Manager گوشی رفته و UniDic Signed not installed را نصب نماييد.
- برای نمايش درست منوی ديکشنری بايد فونت AsgaSansBold را از فولدر Resource/fonts حذف نماييد.


 
دانلود - 7.17 مگابايت | لينک كمكي  نسخه 1.2
 
دانلود - 7.02 مگابايت | لينک كمكي نسخه 2 برای گوشی N95
 
دانلود - 8.12 مگابايت | لينک كمكي نسخه 2 برای گوشی N73
 پسورد فايل زيپ :
www.asandownload.com


 • قویترین و جامع ترین دیکشنری تحت جاو موبایلا

  کاملترین و قوی ترین دیکشنری تحت جاوا مخصوص کلیه گوشی های موبایل می باشد. این دیکشنری موبایل با همکاری و تحت امتیاز سه شرکت و مرجع بزرگ دیکشنری تهیه و گلچین شده است. تقریبا حدود 85% کلمات انگلیسی در این دیکشنری انگلیسی به فارسی قابل دسترسی است. همچنین دیکشنری فارسی به انگلیسی نیز با پوشش دهی حدود 70% کلمات در دسترس شما قرار دارد.

  دیکشنری جاوا موبایل - www.Ir-Tci.org

   دانلود - با حجم 2.20 مگابایت ( انگلیسی به فارسی )
   
  دانلود - با حجم 1.45 مگابایت ( فارسی به انگلیسی )
   پسورد : www.ir-tci.org


   
 • دانلود دیکشنری موبایل فارسی به انگلیسی | انگلیسی به فارسی و ... برای نوکیا  دیکشنری بسیار قدرتمند با نام SlovoED با امکانات جدید و فوق العاده !

  برخی از امکانات :
  1- جستجوی تو در تو که یکی از خواص اصلی این دیکشنری است .
  مثال :کلمه انگلیسی book رو تایپ کنید که معنی اش می شود : کتب - دفتر .
  حالا شما می توانید روی کلمه دفتر کلیک کرده و معادل انگلیسی دفتر رو پیدا کنید و به همین صورت ...
  2- کوئیز یا امتحان گرفتن یک خاصیت دیگه ی برنامه است که میتوانید با انتخاب کلمه ها از خودتان امتحان بگیرید که برنامه غلط ها و درست ها رو به درصد برایتان نشان داده شود .
  3 - یادگیری روزمره - از اصلی ترین خواص Slovoed
  4- داشتن تلفظ کامل .

  قابل نصب بر روی گوشی های نوکیا:

  N96 | N95 | N93 | N92 | N91 | N82 | N81 | N80 | N78 | N77 | N76 | N75 | N73 | N71
  E90 | E70 | E65 | E62 | E61 | E60 | E51 | E50 | 6290
  6220 | 6121 | 6110 | 5700 | 5500 | 3250

   

   دانلود -  با حجم 272 کیلوبايت
   پسورد : www.arash98.com ( به کوچک بودن تمام حروف دقت کنید )


 •  تعدادی از دیکشنری هاو نرم افزارهای معتبر و کارآمد

 • 504Words v1.2

 • برای موبایل , Dictionary v. 2.6


  10603.jpgیک فرهنگ لغت کم حجم و راحت  برای موبایل . این فرهنگ لغت بر روی موبایل هایی که پلت فرم جاوا دارند , قابل نصبه .
   

   دانلود ديكشنري

  حجم 206 کیلوبایت

   پسورد www.MihanDownload.com( به صورت حروف کوچک وارد کنید!)

  کاربر گرامی برای دانلود نرم افزار بر روی ( دانلود ديكشنري ) راست کرده و گزینه

  ...Save Target As  را بزنيد.

                                                                                                                          فرستنده :  محمد موسوي


  ديكشنري موبايل كم ياب با فرمت جاوا انگليسي به تركي و يوناني Dictionary Mobile

  نرم افزار هاي كم ياب ديكشنري موبايل رو با فرمت جاوا به درخواست شما در سايت قرار داديم كه در همين مطلب ميتوانيد ديكشنري موبايل انگليسي به تركي و ديكشنري انگليسي به يوناني رو دريافت كنيد

  English-TurkishDictionary

  English to Greek

  دانلود ديكشنري انگليسي به تركي با حجم 2.9 مگابايت

  دانلود ديكشنري انگليسي به يوناني با حجم 216 كيلو بايت

   پسورد www.MihanDownload.com( به صورت حروف کوچک وارد کنید!)

  کاربر گرامی برای دانلود نرم افزار بر روی ( دانلود ديكشنري ) راست کرده و گزینه

  ...Save Target As  را بزنيد.

                                                                                                                              فرستنده :  محمد موسوي


  ديكشنري انگليسي به فارسي موبايلPersianMobiDict

  PersianMobiDictدیکشنری انگلیسی به فارسی : داشتن یک دیکشنری خوب لازمه بیشتر گوشی ها میباشد,مطمئناً شما هم دیکشنری های زیادی را دریافت و بر روی گوشی خود نصب و امتحان کرده اید اما این بار پیشنهاد ما به شما دیکشنری فوق العاده قدرتمند PMD است که توسط دو تن از هموطنان عزیزمان تهیه و دارای ویژگیهای خاصی نسبت به بقیه برنامه های مشابه خود است میباشد.
  این بار ورژن جدید این برنامه را در اختیار شما قرار خواهیم داد.اين ديكسنري موبايل رو از ميهن دانلود دريافت كنيد  ویژگی های نرم افزار :
   -
  رایگان بودن برنامه
   - شامل بیش از 50000 لغت مختلف انگلیسی به همراه ترجمه دقیق آن
   - نمايش ليست واژگان همراه با قابليت اسکرول ( پيمايش ) که در هنکام تايپ و جستجو به شما کمک ميکند
   - سازگار با بیشترین گوشی ها و وسیله هائی که جاوا پشتیبانی می کند
   - قابليت پشتيباني از زبان فارسی داخلی , بگونه ای که در نمايش کاراکترهای فارسی مشکلی بوجود نمی آيد
   - مستقل از سايز صفحه نمايش

  + ویژگی های ورژن جدید :- رابط گرافیکی جدید
  - اضافه شده قابلیت Touch Screen برای گوشی های دارای این قابلیت و راحتی کار با نرم افزار
  - برطرف شدن تعدادی از باگ های نرم افزار

  توجه: دانلود ديكشنري موبايل با فرمت جاوا انگليسي به فارسي در ادامه مطلب

  دانلود ديكشنري دانلود با حجم 1.36 مگابايت ورژن1

  دانلود ديكشنري دانلود با حجم 1.36 مگابايت ورژن 2

   پسورد www.MihanDownload.com( به صورت حروف کوچک وارد کنید!)

  کاربر گرامی برای دانلود نرم افزار بر روی ( دانلود ديكشنري ) راست کرده و گزینه

  ...Save Target As  را بزنيد.

                                                                                                                           فرستنده :  محمد موسوي

   


  دیکشنری انگلیسی به عربی و کردی تقدیم به هموطنان کرد زبان که در سایت فارسی موبایل با فرمت جاوا منتشر شده است.

   

   فرمت : Jar

  دانلود ديكشنري

  | با حجم 498 KB


   رمز فایل : www.far30mobile.com

   

  کاربر گرامی برای دانلود نرم افزار بر روی ( دانلود ديكشنري) راست کرده و گزینه

  ...Save Target As  را بزنيد.

                                                                                                                           فرستنده : فریبرز نجفی

   
  محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ


   کلیه جزوات مورد نیاز دانشجویان

  جزوه اصول و مبانی نظری
  How to say I Love You
  فهرست موضوعات
  100Best of the Best Poems
  100Best Friendship Poems
  100Best Poems on Life
  Love Poems for Free
  Short Sweet Love Poems
  100 داستان كوتاه انگليسي
  365 داستان كوتاه انگليسي
  بررسي مقابله اي ساخت جمله فارسي و انگليسي
  درآمدی بر ادبیات(literature)
  مرامنامه
  زبان شناسي
  IDIOM
  نمونه های شعر ساده
  آوا شناسی
  بيان شفاهي داستان
  اصول و روش ترجمه
  (فنون یادگیری زبان)study skills
  ترجمه داستان کوتاه
  زبان شناسی
  اصطلاحات فارسی به انگلیسی
  sample Book Report
  اصطلاحات فارسی به انگلیسی
  زبان شناسی
  ترجمه داستان کوتاه
  (فنون یادگیری زبان)study skills
  lovely sms
  اصول و روش ترجمه(Meaning based translation)
  بيان شفاهي داستان( oral reproduction of stories)
  آوا شناسي(English phonetics and phonology)
  IDIOM
  Compensation
  Why is learning English difficult for Iranian
  English Business Letter
  نمونه های شعر ساده
  بررسي مقابله اي ساخت جمله فارسي و انگليسي
  درآمدی بر ادبیات(literature)
  How to say I Love You
  فهرست موضوعات
  جزوه اصول و مبانی نظری

  برگرفته از: http://skills.blogfa.com


  جزوه سوالات امتحاني (پايان  ترم ) درس Phontic & Phonology  استاد رئوفي

  ( آموزش و مترجمي زبان )

   

  دريافت جزوه در قالب فايل pdf با لینک مستقیم ۱۰ صفحه ( كليك كنيد )


  در يافت جزوه در قالب فايل word با لینک مستقیم ۱۰ صفحه ( كليك كنيد )

  ( برای دانلود بر روی لینک های مربوطه کلیک راست کرده و گزینه  Save target as  را بزنید )

        تذكر 1 : توجه داشته باشيد كه در بعضي از كامپيوترها به دليل نصب نبودن فونت هاي مورد نياز  بعضي از صفحات جزوات با فرمت WORD جابجا شود از لينك زير ميتوانيد فونت ها را دانلود كرده و سپس طبق دستور زير در كامپيوتر خود كپي  كنيد .

  ‍Control panel -------- Font

  دانلود فونت هاي انگلسي و فارسي  با لينك مستقيم 


  تذكر 2 : براي خواندن جزوات با فرمت PDF  نياز به برنامه Acrobat Raider  مي باشد و چون اين برنامه برنامه پر حجمي است و براي كاربران با سرعت اينترنت كم دانلود آن مشكل مي باشد لذا برنامه جايگزين و كم حجم  Foxit PDF Readerرا پيشنهاد مي كنم ، مي توانيد برنامه را از لينك زير دانلود كنيد .


    Foxit PDF Readerدانلودنرم افزار    جزوه امتحاني (ميان ترم ) درس Phontic & Phonology  استاد رئوفي

  ( آموزش و مترجمي زبان )


  دريافت جزوه در قالب فايل pdf ( كليك كنيد )

  در يافت جزوه در قالب فايل word  ( كليك كنيد )


  ( برای دانلود بر روی لینک های مربوطه کلیک راست کرده و گزینه  Save target as  را بزنید )  محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ
  هوالقدیر

  این وبلاگ توسط ۵ نفر از دانشجویان کارشناسی رشته آموزش زبان

   

   انگلیسی موسسه راه اندازی شده است

   

  امیدواریم بتوانیم پاسخگویی نیازهای آموزشی دانشجویان محترم باشیم.

   

  با تشکر نویسندگان وبلاگ


  گردانندگان :

   


  محمد موسوی :

  ایمیل :  senator_itco@yahoo.com

  senator_itco@yahoo.com 


  فریبرز نجفی :

  ایمیل : najafi_fariborz@yahoo.com


  هادی گردی :

  ایمیل :aryaei_7000@yahoo.com


  سعدی سوری :

  ایمیل : mamad_boy2004@yahoo.com


  سجاد ربانی پور :

  ایمیل :sajad_hellboy13@yahoo.com

   


     محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ

   
  دانلود رایگان مجموعه لغات کتاب
   
  504 Absolutely Essential Words
   
   

  نویسنده: حسین ملاحسنی

  ناشر: www.honaremoalemi.blogfa.com

  نوع فایل: PDF

  تعداد صفحات: 46

  زبان: فارسی

  حجم کتاب: 750 کیلوبایت

  توضیحات:

  مجموعه لغات کتاب 504 Absolutely Essential Words

  دانلود رایگان مجموعه لغات کتاب 504

  فرستاده شده توسط : محمد موسوي

  خلاصه مطالب زمانها در زبان انگلیسی PDF چاپ نامه الکترونیک


  محصولی از باشگاه زبان آموزان

  A brief about

  Tenses in English language

  ( خلاصه مطالب زمانها )

  لینک دانلود

  به دليل اهميّت پايه اي بحث زمانها بر آن شديم تا خلاصه اي از تمامي زمانها و نکات اصلي معلوم و مجهول را در يک جا در قالب یک کتاب الکترونیک ارائه کنيم.

  این کتاب الکترونیک آموزشی بسیار کم حجم و در عین حال بسیار کاربردی و خوش ویرایش است!

  این کتاب می تواند جواب گوی نیاز زبان آموزان در سطح ابتدایی آموزش زبان انگلیسی باشد.

  ..................................................................


  محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ
   
  محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ
    معرفي دوره هاي پيشرفته زبان آموزي با جديدترين كتابهاي

   آموزشي زبان در مدرسه زبان جهاد دانشگاهي كرمانشاه
   
  آموزش كامل اين دوره ها شامل 12 ترم مي باشد كه براي اولين بار در سطح شهر كرمانشاه

   توسط معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي كرمانشاه و بوسيله اساتيد برجسته هيات هاي علمي

   دانشگاهي زبان انگليسي  تدريس مي شود

   

    
   دوره های زبان مرکز آموزش جهاد دانشگاهی
   
  سال 13۹۰ 
   
   

   

  دوره های آموزشی بزرگسالان

   

  کتاب

  عنوان دوره

  تعداد ساعات

  تعداد جلسات

  TOP NOTCH

  FUNDAMENTALS A

  46

  23

  FUNDAMENTALS B

  46

  23

  TOP NOTCH

  TOP 1A

  52

  26

  TOP 1B

  52

  26

  TOP NOTCH

  TOP 2A

  52

  26

  TOP 2B

  52

  26

  TOP NOTCH

  TOP 3A

  52

  26

  TOP 3B

  52

  26

  SUMMIT

  SUMMIT 1A

  52

  26

  SUMMIT 1B

  52

  26

  SUMMIT

  SUMMIT 2A

  52

  26

  SUMMIT 2B

  52

  26

   

  دوره های آمادگی آزمون TOEFL

   

  BARRON`S

  READING - LISTENING

  60

  30

  STRUCTURE

  20

  10

  WRITING

  40

  20

   

  دوره های آمادگی آزمون IELTS

   

  INSIGHT INTO IELTS

  LISTENING - SPEAKING

  60

  30

  IELTS CAMBRIDGE TESTS

  REDAING - WRITING

  60

  30

   

  دوره های آموزشی کودکان و خردسالان

   

  STARTER

  HIP HIP HOORAY

  40

  20

  1

  HIP HIP HOORAY 1

  44

  22

  2

  HIP HIP HOORAY 2

  44

  22

  3

  HIP HIP HOORAY 3

  44

  22

  4

  HIP HIP HOORAY 4

  44

  22

  5

  HIP HIP HOORAY 5

  44

  22

  6

  HIP HIP HOORAY 6

  44

  22

   
  نمایش طرح جلد كتابهاي اصلی  Top Notch & Summit
        

   لطفاً از کپی کردن تصاویر خودداری فرمائید.

  لطفاً از کپی کردن تصاویر خودداری فرمائید. لطفاً از کپی کردن تصاویر خودداری فرمائید. لطفاً از کپی کردن تصاویر خودداری فرمائید.

  Top Notch   TOP 1B

  Top Notch   TOP 1A

  Top Notch   Fun B

  Top Notch   Fun A

  لطفاً از کپی کردن تصاویر خودداری فرمائید. لطفاً از کپی کردن تصاویر خودداری فرمائید. لطفاً از کپی کردن تصاویر خودداری فرمائید. لطفاً از کپی کردن تصاویر خودداری فرمائید.

  Top Notch TOP 3B

  Top Notch   TOP 3A

  Top Notch   TOP 2B

  Top Notch   TOP 2A

  لطفاً از کپی کردن تصاویر خودداری فرمائید. لطفاً از کپی کردن تصاویر خودداری فرمائید. لطفاً از کپی کردن تصاویر خودداری فرمائید. لطفاً از کپی کردن تصاویر خودداری فرمائید.

  SUMMIT   2B

  SUMMIT   1B

  SUMMIT   2A

  SUMMIT   1A

  هرگونه کپی برداری از

  تصاویر کتابها بدون ذکر

  منبع ممنوع است.

  WWW.JDKULT.BLOGFA.COM
   

                           
   

   

   

  تمرین های تاپ ناچ در اینترنت

  تاریخ درج: 2010-08-30

  قابلیت انجام تمرین های کتاب تاپ ناچ به صورت هدفمند با نظارت استاد در اینترنت فراهم گردید.

  کاربران پس از تهیه کارت دسترسی همراه با کتاب، می توانند در فضایی مشابه با کلاس اصلی، تمرین های آنلاین مرتبط با کتاب را زیر نظر استاد خود به انجام برسانند.
  دسترسی به منابع تمرینی گوناگون از کتاب اصلی، کتاب مدرس، مکمل های آموزشی و تمرین های تهیه شده توسط استاد، از اصلی ترین کاربردهای این محصول آنلاین می باشد.
  همچنین می توان به امکاناتی نظیر تصحیح تمرین ها توسط سیستم، ارائه گزارش های جمعی و فردی جهت کمک به اساتید، ارائه نتایج لحظاتی پس از اتمام تمرین توسط زبان آموز، و قابلیت مکاتبه استاد با زبان آموزان، خانواده و بالعکس اشاره نمود.
  این انتشارات با همکاری پیرسون لانگمن نسبت به تهیه کارت های دسترسی کاربران جهت استفاده از این قابلیت اقدام نموده است که به زودی در اختیار موسسات قرار خواهد گرفت.

    پیوند های بیرونی:
  برای کسب اطلاعات بیشتر به www.mytopnotchlab.com مراجعه کنید

  گواهينامه‌ها
  گواهینامه تکمیل دوره

  توضيحات:

  آموزشگاه هایی که همکاری نزدیکی با انتشارات غزال دارند و از کتابهای اوریجینال پیرسون-لانگمن استفاده می کنند، می توانند دانش آموزان خود را که موفق به تکمیل سطوح خاصی از دوره های آموزش زبان می شوند، برای دریافت گواهینامه به انتشارات غزال جوان معرفی کنند. گواهینامه ها توسط دفتر پیرسون-لانگمن در ایران و موسسه آموزش زبان مهر و امضاء شده، به دانش آموز اهداء می شود.
  در خصوص کتابهای بومی سازی شده در ایران توسط انتشارات غزال جوان و مشخصاً کتابهای تاپ ناچ، با دانش آموزانی که چهار سطح اول این کتاب (Top Notch 3B) را به اتمام برسانند، گواهی نقره ای، و دانش آموزانی که دو سطح آخر پیشرفته این دوره آموزشی
  (Summit 2B) را به پایان ببرند گواهینامه طلایی اهداء می شود.

  فرمت فایل ارسالی به انتشارات غزال

  آموزش رايگان اين كتابها از طريق لينك زير قابل دسترسي است

  www.longman.com/topnotch
  Top Notch چيست :
  • Top Notch یک دوره 6 ترمی مکالمه زبان انگلیسی است. این دوره مخصوص جوانان و بزرگسالان است و دارای 2 سطح مبتدی ورودی می‌باشد.
  • Top Notch زبان آموز را برای برقراری ارتباط موفق و توام با اعتماد به نفس با جهان خارج اعم از انگلیسی‌زبان‌ها و غیرانگلیسی زبان‌هایی که به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند، آماده می‌سازد.
  • Top Notch اثبات کرده‌است که می‌تواند زبان‌آموز را به اوج کارآمدی و شایستگی در گویش به زبان انگلیسی برساند

  اجزاي کليدي طراحي سيستم آموزشي Top Notch


  درس‌هاي دو صفحه‌اي مختصر و مفيد
  هر دو صفحه درسي براي ارائه در يک جلسه آموزشي طراحي شده‌است. هر درس با تبيين شفاف اهداف ارتباطي، آغاز و با تمرين‌هاي کنترل شده و آزاد مکالمه خاتمه مي‌يابد. هر درس کلمات جديد، گرامر و اصطلاحات کاربردي و اجتماعي زبان را در قالب محتواي چهار گانه مهارتي ارائه مي‌کند و فضاي آموزشي را متنوع و شاداب نگه مي‌دارد. تاييد روزانه جريان پيشرفت زبان‌آموز جوان يا بزرگسال احتياج دارد که جريان پيشرفت خود را مشاهده و تاييد کند. در پايان هر جلسه آموزشي Top Notch با تمرين‌هاي کنترل شده و آزاد زبان‌آموز توانايي خود را در استفاده از کلمات جديد، گرامر و زبان اجتماعي اثبات مي‌کند. اين موضوع انگيزه زبان‌آموز براي ادامه آموزش زبان انگليسي تقويت مي‌کند و موجب ارتقاي اعتماد به نفس او در مکالمه دقيق، روان و صحيح مي‌شود.

  زبان واقعي
  يکي از مهم‌ترين اجزاي ايجاد فهم و بيان درست اين است که زبان‌آموز با مراقبت تمام و به‌صورت موثر و قابل فهم در معرض انگليسي طبيعي و معتبر قرار گيرد. تمامي مدل‌هاي مکالمه‌اي Top Notch داراي اين خصيصه هستند که از محاوره واقعي مورد استفاده مردم اقتباس شده‌اند. کتاب منحصر به‌فرد ”textbook English” فقط براي تبيين گرامر بوسيله مثال‌هاي متنوع نوشته‌شده‌است.

  محتواي کاربردي
  علاوه بر مجموعه واژگان، گرامر و مکالمات موضوعي کلاسيک، Top Notch شامل تمرين سيستماتيک زبان کاربردي نيز مي‌شود. به عنوان مثال: چگونه به کسي راهنمايي کنيم که بهتر است تاکسي بگيرد يا سوار اتوبوس شود يا اينکه چگونه سر ميز درخواست غذا کند، چگونه از لباس يک نفر تعريف کنيم، چگونه به دوستمان در مورد آخر هفته صحبت کنيم. اينها مواردي از زبان کاربردي است که زبان آموز امروزي آن را مي‌خواهد و به‌آن احتياج دارد.

  مکالمات مدل قابل حفظ کردن
  آموزش موثر زبان بايد زبان را طوري ارائه کند که قابل حفظ کردن باشد. بازه کاملي از احتياجات ارتباط اجتماعي و کاربردي بوسيله مدل‌هاي مکالمه تمريني برطرف شده است. اين مکالمات تمريني اول مطابق راهنما و سپس در يک قالب آزادتر و شخصي‌تر در هر کلاس بصورت فشرده تمرين و مديريت مي‌شود.

  برنامه واژگان با اثرگذاري بالا
  به‌منظور اطمينان از فراگيري ماندگار لغات ضروري براي برقراري ارتباط، سيستم Top Notch شامل معرفي دقيق، تمرين و مرور گسترده و سيستماتيک لغات، ترکيبات و اصطلاحات مناسب براي هر سطح يادگيري زبان است. دامنه وسيع تصاوير، عکس‌ها، تعاريف، مثال‌ها و عبارات مفهومي، ترديد زبان‌آموز را در رابطه با معناي يک لغت برطرف ساخته و يک مرجع دائمي درون کتاب براي آمادگي امتحان وي فراهم مي‌کند. مزيت افزوده اين سيستم آن است که مدرسان نياز به جستجو و پيدا کردن عکس‌ها و تصاوير براي ارايه سر کلاس درس نداشته و مجبور به ترجمه مکرر لغات به زبان مادري زبان‌آموزان نيستند.

  گرامر پشتيبان زبان‌آموز
  گرامر در اين سيستم با رويکردي دقيق، واضح و شناختي با استفاده از فرم‌ها، معاني و کاربرد بيان شده‌است. بدين‌منظور نمودارهايي همراه با مثال‌ها و الگوها ارايه شده‌اند. اين مثال‌ها و الگوها با بکارگيري متوني در سطح فهم زبان‌‌آموز تسهيل گشته‌اند. اين روش کار حدسي را بي‌معني و کار معلمان را در مرحله آمادگي براي درس آسانتر مي‌سازد. بعلاوه نمودارهاي قابل درکي را براي آمادگي آزمون بعنوان مرجع دائمي در اختيار زبان‌آموزان قرار مي‌دهد. بمنظور اطمينان از تکرار کافي، تمامي مراحل آموزش گرامر همراه با تمرين‌هاي مربوطه است.

  انگليسي بعنوان يک زبان بين‌المللي
  Top Notch زبان‌آموزان را براي تعامل زباني و فرهنگي با انگليسي‌زبان‌ها و غيرانگليسي زبان‌هايي که به زبان انگليسي صحبت مي‌کنند، آماده مي‌کند. انگليسي بيشتر بعنوان يک زبان بين‌المللي تلقي مي‌‌شود تا زبان خاص يک کشور يا منطقه. بعلاوه، Top Notch به زبان‌آموزان کمک مي‌کند تا با آگاهي از مقررات مختلف در فرهنگ‌هاي گوناگون از نظر فرهنگي، فصيح و روان صحبت کنند.

  برنامه مفصل شيوه نوشتار (Writing)
  کتاب دانش‌آموز Top Notch سيستم شامل يک برنامه براي فن نوشتار است که شامل تمرينات مشکل و مدل‌هاي واضح از مهارت‌هاي نوشتاري لفظي و فني مي‌شود. از جمله اين مهارت‌ها مي‌توان به عبارات پشتيبان (Supporting sentences)، مقايسه و تضاد (Comparison & contrast) و نشانه‌گذاري (Punctuation) اشاره کرد. هر درس شامل تمرين فرآيند نوشتن از پيش‌نويس تا بازبيني مي‌شود.

  برنامه مباحثه منحصر بفرد
  همه زبان‌آموزان تمايل دارند در مباحثات و گفتگوهاي واقعي شرکت کنند. Top Notch با بکارگيري متد قدم به قدم و منحصر‌بفرد Discussion Builder پا را فراتر از تمرينات رايج مکالمه مي‌نهد. بدين ترتيب زبان‌آموزان براي مباحثات موفق آماده خواهند شد. اين آمادگي منجر به افزايش دقت، فصاحت، پيچيدگي بيشتر اصطلاحات مورد استفاده، بکارگيري لغات بيشتر و به‌روز بودن مکالمات مي‌شود. بمنظور اطمينان از فراگيري نحوه برقراري ارتباط موفق، ديسک منابع معلمان، تمرينات اختياري بيشتري را در زمينه استراتژي‌هاي مباحثه فراهم مي‌کند.

  مولفه‌هاي Top Notch  کتاب دانش آموز (Student’s book)
  کتاب دانش آموز شامل دو قسمت مخصوص تقويت کننده گرامر و تلفظ در انتهاي کتاب و يک CD صوتي کار در خانه ( Take-Home) براي تمرين تلفظ در خانه يا بيرون از خانه مي‌باشد.

  ويرايش مخصوص معلمان و برنامه‌ريز درسي
  ويرايش مخصوص معلمان و برنامه‌ريز درسي، برنامه درسي کاملي را براي هر جلسه کلاس در اختيار معلمان قرار مي‌دهد. براي هر يک از فعاليت‌ها يک زمان تدريس مشخص پيشنهاد شده تا کار حدسي از برنامه خارج شود. ميان هر نسخه از کتابچه مخصوص معلمان و برنامه‌ريز درسي يک CD رايگان منابع معلمان قرار دارد. بخش‌هاي اختياري و قابل چاپ زير بمنظور شخصي‌سازي شيوه تدريس در اين CD در نظر گرفته شده‌اند:
  • استراتژي‌هاي بهبود لغت
  • استراتژي‌هاي مباحثه
  • استراتژي‌هاي گوش دادن
  • استراتژي هاي خواندن
  • خودآزمون گرامر
  • انگيزاننده‌هاي مکالمه
  • تمرينات اضافي مهارت نوشتن
  • تمرينات تلفظ
  • محاسبه‌کننده سرعت خواندن
  • تمرينات اضافي درک مطلب
  • سازمان‌دهنده‌هاي گرافيکي


  برنامه صوتي کلاسي کامل
  برنامه صوتي کلاسي شامل قسمت هاي درک شنيداري، تمرينات ريتم و آهنگ کلام و ترينات تلفظ هدفمند است که روي تلفظ دقيق و قابل درک تمرکز مي‌کند. از آنجا که Top Notch يک سيستم آموزشي براي ارتباطات بين‌المللي است، متکلمان بومي و غير بومي متنوع در اين تمرينات بکار گرفته شده‌اند تا دانش‌آموزان را براي دنياي بيرون از کلاس آماده کنند.

  کتاب کار (Workbook )
  کتاب کار کاملا مرتبط و تصوير‌سازي‌شده حاوي تمريناتي است که تکرار‌هاي بيشتر و تقويت مفاهيم و مهارت‌هاي زباني داخل کتاب و قسمت مجزاي گرامري را شامل مي‌شود.

  بسته کامل ارزيابي همراه با نرم‌افزار ExamView
  ده تست پيشرفت به ازاي ده درس، مهارت‌هاي شنيداري، لغت، گرامر، زبان اجتماعي، خواندن و نوشتن را ارزيابي مي‌کنند. اين تست‌ها بسهولت قابل مديريت و بسادگي قابل نمره‌دادن هستند. دو تست کلي مروري، يک تست مياني و يک تست در انتهاي کتاب، ارزشيابي جامعي را فراهم مي‌کنند. در هر يک از اين تست‌هاي مروري يک آزمون مکالمه و يک آزمون نوشتاري در نظر گرفته‌شده‌اند. علاوه بر اين تست‌هاي پيشرفت که قابل فوتوکپي نيز مي‌باشند، نرم‌افزار ExamView معلمان را قادر مي‌سازد تا تست‌هايي را به دلخواه با هر نوع ترکيب از آيتم‌ها سازمان‌دهي کنند و به بهترين وجه نيازهايشان را مرتفع سازند. براي کسب منابع بيشتر براي معلمان و دانش‌آموزان مي‌توانيد به آدرس www.longman.com/topnotch مراجعه کنيد. به اين ترتيب بدون صرف هيچ‌گونه هزينه‌اي مي‌توانيد هرچه بيشتر از مزاياي تمرين زبان انگليسي و محتواي کتاب بهره‌مند شويد.  گردآوري : محمد موسوي
  محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ
   

   
   
      برنامه امتحانات پایان ترم  ۳- ۸۸
     
    
      برنامه امتحانات پایان ترم  ۱- ۸۸

   

  تذكرات :

  1- برنامه امتحاني فوق فقط به منظور اطلاع است و برنامه اصلي بر روي كارت ورود به جلسه موجود مي باشد.

     محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ
     Tell Me More Premium 9.0 نرم افزاری فوق حرفه ای و قدرتمند در زمینه آموزش زبان انگلیسیت که از سوی اکثر منتقدان نرم افزار دنیا لقب "برترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی دنیا " را از آن خود کرده است که نمونه بارز آن جایگیری در رتبه اول و کسب مدال طلای برترین نرم افزار آموزش زبان دنیا برای چندمین سال پیاپی در وبسایت نقد نرم افزاری دنیا TopTenReviews است . به علاوه استفاده این نرم افزار در بسیاری از مراکز مطرح و علمی دنیا سبب موجب اطمینان اکثر خریداران از منحصر به فرد بودن و خرید آن شده است .
  این نرم افزار فوق العاده ، با هوش مصنوعی بالایش، درست همانند یک معلم خانگی فوق هوشمند و خستگی ناپذیر، تمامی ارکان مورد نیاز برای آموزش زبان انگلیسی و تمامی مهارت های لازم یادگیری هر زبان را همچون خواندن، نگارش، قدرت شنیدار، گفتار، دایره لغات و گرامر و حتی فرهنگ مورد نیاز یادگیری کشورهای سخن گوینده آن زبان را به تمرین و تکرار وا می دارد و دارای سطوح مختلفی از مبتدی تا پیشرفته می باشد که برای تمامی افراد در پکیج های مختلفی از سوی کمپانی سازنده عرضه شده است .
  چرا Tell Me More Premium 9.0 را برترین نرم افزار آموزش زبان دنیا می نامیم ؟
  - به دلیل دارا بودن بیش از 5 میلیون کاربر راضی در سرتاسر دنیا که آماری منحصر به فرد و چشمگیر است .
  - به دلیل استفاده ارگان های سرشناس دنیا از این نرم افزار حرفه ای که به آن اطمینان کرده اند مانند The U.S. State Department, the U.S. Government, the FBI, the Canadian Federal Government, EDS, BMW, Carnival Cruise Lines, Mercedes, Telefónica
  - به دلیل استفاده همه روزه در بیش از 10000 آموزشگاه، دانشکده و مراکز علمی آموزش زبان در سراسر دنیا .
  قابلیت های منحصر به فرد Tell Me More Premium 9.0 قدرتمندترین نرم افزار آموزش زبان انگلیسی در دنیا :
  - ارائه شده در قالب سطوح مجزا و کامل مناسب برای تمامی افراد ، مقدماتی - متوسطه - پیشرفته
  - بیش از 800 ساعت آموزش زبان انگلیسی که بیشترین و سنگین ترین نرم افزار آموزش زبان در دنیاست !
  - بیش از 5000 تمرین و 37 نوع و زیر شاخه از فعالیت های تمرینی که در قالب شش طبقه بندی و کارگاه تمرینی درسی، فرهنگی، لغات، پرسش و پاسخ شفاهی و نوشتاری .
  ارائه شیوه های مختلف مراحل یادگیری زبان
  - سیستم انتخابی تمرینی یا Free-to-Roam که انتخاب دسته تمرین های مورد نیاز روز شما را به شما می دهد .
  - سیستم هوشمند Guided Mode که به شما مسیر های یادگیری و تمرین را بر طبق فعایلت های شما و میزان استعدادتان پیشنهاد می کند .
  - سیستم فوق هوشمند Dynamic Mode که همانند یک معملم خانگی مرحله به مرحله پیشرفت شما را ارزیابی کرده و تمارین مورد نیاز بعدیتان را پیش رویتان قرار می دهد .
  بهره گیری از جدید ترین فن آوری های آموزش زبان در دنیا در زمینه گفتار یا Speaking
  - سیستم تشخیص صدای بسیار پیشرفته که صدای شما را به خوبی آنالیز و شناسایی می کند و ایراد تلفظی شما را رفع می کند .
  - بهره گیری از فن آوری نوین S.E.T.S. یا Spoken Error Tracking System که به یافتن ایرادهای تلفظی و نمایش دقیقی ایراد های شما می پردازد که با تمرین بلافاصله مانع تکرار آن در شخص و موجب تصحیح این ایراد برای همیشه می شود.
  - بهره گیری از انیمیشن های سه بعدی و شبیه سازی های صورت و حرکات لب که به یادگیری تلفظ صحیح کلمات بسیار کمک می کند .
  - دارا بودن ویدیو ها و دیالوگ های متعدد روز مره در جریان آموزش .
  افتخارات و جوایز متعدد کسب شده توسط Tell Me More Premium از سوی منتقدان مطرح نرم افزاری دنیا
  کاتالوگ - جستجوی موضوعی همه ی محصولات
  Dictionary

  خريد در نوشت افزار كوثر

   
  محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ
   

   

   

  برای ورود به آلبوم تصاویر بر روی تصویر زیر کلیک کنید


   

   

   

   

   

   

   

     محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ


  دانلود دیکشنری کم حجم   Yallmeh Dictionary مخصوص کامپیوتر


  دانلود با لینک مستقیم از سرور پرشین گیگ

  پسور فایل زیپ :www.jdkult.blogfa.com

  محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ
   

  کاربر گرامی این قسمت به زودی فعال خواهد شد

  لطفا بعدا مراجعه فرمائید  محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ

  دانلود BBC English Lesson transcript

  آموزش زبان انگلیسی در ۷ درس

  مجموعه ( How To ) یکی از قویترین و جالب ترین برنامه های آموزش زبان انگلیسی به صورت صوتی هست که توسط کمپانی بی بی سی تهیه شده است . در هر بخش از این مجموعه مهارت خاصی را در مدنظر قرار می دهد و روی آن کار میکند
  این برنامه یکی از بهترین برنامه ها برای افزایش مهارت listening و Speaking نیز می باشد .
  طریقه ساخت این مجموعه به گونه ای می باشد که آموزگار را در شرایط خاص صحبت کردن قرار می دهد و به زبان آموز یاد می دهد در هر شرایط چه عکس العملی را باید انجام دهد تا یادگیری سریع تر و حالت طبیعی بیشتری به خود بگیرد .

  Conversations
  Instructions, explanations and advice
  Requests, offers and invitations
  Good news, bad news
  Complaints, apologies and excuses
  Discussions
  Greeting

  دانلود این مجموعه را به همه زبان آموزان و مدرسان زبان توصیه میکنیم .

   

  دانلود 7 مهارت  آموزشی در این مجموعه How to with BBC Learning

  ************************************************************

  درس اول : Conversation

  تصویر
  اندازه فایل 21 مگابايت
  تاریخ دو شنبه ۲۷ تیرماه 13۹۰ - 00:۰۶:۲۷   توسط : محمد موسوی
  دفعات دانلود 54
  دانلود
  امتیاز
   10.0 - 4 رای

  *********************************************************

  درس دوم : Discussions

  تصویر
  اندازه فایل 9 مگابايت
  تاریخ دو شنبه ۲۷ تیرماه 13۹۰ - 00:۰۶:۲۷   توسط : محمد موسوی
  دفعات دانلود 67
  دانلود
  امتیاز
   10.0 - 1 رای

  ***********************************************************

  درس سوم : Requests, offers and invitations

  تصویر
  اندازه فایل 10 مگابايت
  تاریخ دو شنبه ۲۷ تیرماه 13۹۰ - 00:۰۶:۲۷   توسط : محمد موسوی
  دفعات دانلود 84
  دانلود
  امتیاز
   9.6 - 3 رای

  *****************************************************************

  درس چهارم : Good news, bad news 

   

       

  اندازه فایل

  10 مگابايت
  تاریخ دو شنبه ۲۷ تیرماه 13۹۰ - 00:۰۶:۲۷   توسط : محمد موسوی
  دفعات دانلود 48
  دانلود
  امتیاز
  امتیاز داده نشده

  *****************************************************************

  درس پنجم : Complaints, apologies and excuses

  تصویر
  اندازه فایل 7 مگابايت
  تاریخ سه شنبه 9 شهريور 1389 - 02:36:37
  دفعات دانلود 53
  دانلود
  امتیاز
  امتیاز داده نشده

  ***************************************************************

  درس ششم : Requests , offers and Invitations

  تصویر
  اندازه فایل 12 مگابايت
  تاریخ سه شنبه 9 شهريور 1389 - 02:33:25
  دفعات دانلود 44
  دانلود
  امتیاز
  امتیاز داده نشده

  *************************************************

  درس هفتم : Instructions , explanations and Advice

  تصویر
  اندازه فایل 7 مگابايت
  تاریخ سه شنبه 9 شهريور 1389 - 02:22:12
  دفعات دانلود 47
  دانلود
  امتیاز
  امتیاز داده نشده


    مجموعه مقالات پيوسته آموزش زبان انگليسي

  • گردآوري شده توسط : محمد موسوي


  آموزش كامل گرامر زبان انگليسي از مبتدي تا پيشرفته


  گرامر

  .::.

  زمان‌هاي حال:

   

  زمان‌هاي گذشته:

   

  زمانهاي آينده:

   

  زمان‌هاي کامل:

  حروف تعريف:

   


  گردآوري شده توسط : محمد موسوي


  آموزش تلفظ زبان انگليسي بصورت نوشتاري و شنيداري
   

   

  گردآوري شده توسط : محمد موسوي


  آموزش لغات انگليسي بصورت طبقه بندي شده و منظم بصورت تصوير


     آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی

  1. Horse of a different color

  2. Take it on the lamb

  3. Cat got your tongue

  4. Get in someone's hair

  5. Jump down someone's throat

  6. Shoot off one's mouth

  7. Pull someone's leg

  8. Get off someone's back

  9. People who live in glass houses shouldn't throw stones

  10. Fishy

  11. Go to the dogs

  12. All thumbs

  13. Not to have a leg to stand on

  14. Shake a Leg

  15. Stick Out One's Neck

  16. Holy cow!

  17. Give Somebody a Cold Shoulder

  18. Get the Axe

  19. Have a Bone to Pick with Someone

  20. When pigs can fly

  21. Once in a blue moon

  22. Be in the same boat

  23. Don't count your chickens

  24. Drive somebody up the wall

  25. Keep something under your hat

  26. Rain cats and dogs

  27. Under the weather

  28. Cross your fingers

  29. Keep an eye open on something

  30. Let the cat out of the bag

  31. Lose one's head

  32. Jump out of the frying pan and into the fire

  33. A piece of cake

  34. A slap in the face

  35. Feel like (doing something)

  گردآوري شده توسط : محمد موسوي

  محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ
   

  کاربر گرامی برای دانلود چارت بر روی آن کلیک

   راست کرده و گزینه save target as  بزنيد

  دانلود با لینک مستقیم از سرور  ۱

  دانلود با لینک مستقیم از سرور ۲


  منابع کارشناسی مترجمی

   الف) عمومی

  1-     Essential words for toefl

  2-     504

  3-     1100

  4-     Grammar digest

  5-     Longman complete course in toefl

   

  ب) تئوری های ترجمه :

  1-  اصول و روش ترجمه زبان انگلیسی – دکتر کاظم لطفی پور ساعدی

  A Texbook of Translation : Peter- Newmark -2

  3-  translation of Theories   دکتر سید علی میر عمادی

  ج) ترجمه سیاسی

  1- ترجمه متون مطبوعاتی : دانشگاه پیام نور – دکتر تجویدی

  2- فرهنگ اصطلاحات سیاسی : دکتر نوروزی خیابانی

  د) دستور زبان فارسی و نگارش

  1- دستور زبان فارسی – دکتر احمدی گیوی

  2- غلط ننویسیم 

  ز) بررسی مقابله ای جمله و زبان شناسی

  ب- Contrastive analysis دکتر محمد علی کشاورز

  ج-  تجزیه و تحلیل خطا ها  - دکتر ضیاء حسینی

  نوشته شده توسط:

  محمد موسوی 11/03/1390

  منبع : وبلاگ دکتر حمید غلامی

   www.hamidgholami.blogfa.com  محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ
   

  دانشجوي گرامی برای دانلود چارت بر روی آن

  کلیک راست کرده و گزینه save target as  بزنيد

  جهت بزرگنمايي و دانلود بر روي عكس كليك كنيد

  دانلود با لینک مستقیم از سرور ۱

  دانلود با لینک مستقیم از سرور ۲


  منابع کارشناسی ارشد مترجمی

   الف) عمومی

  1-     Essential words for toefl

  2-     504

  3-     1100

  4-     Grammar digest

  5-     Longman complete course in toefl

   

  ب) تئوری های ترجمه :

  1-  اصول و روش ترجمه زبان انگلیسی – دکتر کاظم لطفی پور ساعدی

  A Texbook of Translation : Peter- Newmark -2

  3-  translation of Theories   دکتر سید علی میر عمادی

  ج) ترجمه سیاسی

  1- ترجمه متون مطبوعاتی : دانشگاه پیام نور – دکتر تجویدی

  2- فرهنگ اصطلاحات سیاسی : دکتر نوروزی خیابانی

  د) دستور زبان فارسی و نگارش

  1- دستور زبان فارسی – دکتر احمدی گیوی

  2- غلط ننویسیم 

  ز) بررسی مقابله ای جمله و زبان شناسی

  ب- Contrastive analysis دکتر محمد علی کشاورز

  ج-  تجزیه و تحلیل خطا ها  - دکتر ضیاء حسینی

  نوشته شده توسط:

  محمد موسوی 11/03/1390

  منبع : وبلاگ دکتر حمید غلامی

   www.hamidgholami.blogfa.com  محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ
   

  معرفي رشته مترجمي زبان انگليسي


  هر کشوری برای ارتباط سیاسی، اجتماعی، اقتصاد، علمی، فرهنگی و حتی مذهبی با کشورهای دیگر نیاز به مترجمانی قدرتمند و متبحر دارد. دروس گرایش مترجمی زبان انگلیسی به سه بخش دروس عمومی، تخصصی پایه و تخصصی اصلی تقسیم می‌شود که دروس عمومی و تخصصی پایه بین دو گرایش زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی مشترک است و دروس تخصصی اصلی مجزا است؛ یعنی دانشجویان گرایش مترجمی در این بخش، انواع دروس ترجمه مثل ترجمه انفرادی، ترجمه پیشرفته، ترجمه متون ادبی و اصول و روش ترجمه را می‌گذرانند و دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی شعر، ادبیات نمایشی، رمان و تاریخ ادبیات انگلیسی را مطالعه می‌کنند.

  * گرایش‌ها و ابعاد مختلف این رشته در کارشناسی ارشد

  هر کشوری برای ارتباط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و حتی مذهبی با کشورهای دیگر نیاز به مترجمانی قدرتمند و متبحر دارد. دروس گرایش مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی به سه بخش دروس عمومی، تخصصی پایه و تخصصی اصلی تقسیم می‌شود که دروس عمومی و تخصصی پایه بین دو گرایش زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی مشترک و دروس تخصصی اصلی مجزا است. یعنی دانشجویان گرایش مترجمی در این بخش، انواع دروس ترجمه مثل ترجمه انفرادی، ترجمه پیشرفته، ترجمه متون ادبی و اصول و روش ترجمه را می‌گذرانند و دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی شعر، ادبیات نمایشی، رمان و تاریخ ادبیات انگلیسی را مطالعه می‌کنند.

  توانایی‌های لازم برای داوطلبان این رشته

  دانشجوی زبان انگلیسی نباید دانشگاه را محلی برای آموزش ابتدایی زبان بداند بلکه باید پیش از ورود به دانشگاه با زبان انگلیسی آشنایی کامل داشته باشد و در دانشگاه با اصول و روش ترجمه و زبان‌شناسی یا ادبیات انگلیسی آشنا گردد و در دانشگاه با اصول و روش ترجمه و زبان‌شناسی یا ادبیات انگلیسی آشنا گردد. همچنین یک دانشجوی مترجمی باید به زبان فارسی تسلط کامل داشته باشد چون ترجمه از هر زبانی به زبان فارسی علاوه بر مهارت در زبان انگلیسی به مهارت بیشتری در زبان و نگارش فارسی نیاز دارد. البته صرف دانستن دو زبان، انسان را مترجم نمی‌کند بلکه باید دانشجو اطلاعات عمومی خوبی داشته باشد، مثلاً نمی‌شود چیزی از فلسفه ندانست و یک کتاب فلسفی را ترجمه کرد یا بدون اطلاع از زندگی، افکار و دوران تاریخی یک نویسنده، یکی از کتاب‌هایش را ترجمه نمود

  * زمینه‌های اشتغال

  دانشجویی که در گرایش مترجمی فارغ‌التحصیل می‌شود فرصت‌هایی شغلی زیادی دارد. برای مثال می‌تواند جذب صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور خارجه شود یا در سازمان‌ها و موسسات خصوصی که با خارج از کشور ارتباط دارند و نیازمند به مترجم هستند فعالیت کند. یک فارغ التحصیل ادبیات انگلیسی نیز می‌تواند در حوزه کاری خود به ترجمه بپردازد، یعنی متون ادبی از جمله داستان یا شعر را ترجمه کند.


  منابع کارشناسی مترجمی

   

  الف) عمومی

  1-     Essential words for toefl

  2-     504

  3-     1100

  4-     Grammar digest

  5-     Longman complete course in toefl

   

  ب) تئوری های ترجمه :

  1-  اصول و روش ترجمه زبان انگلیسی – دکتر کاظم لطفی پور ساعدی

  A Texbook of Translation : Peter- Newmark -2

  3-  translation of Theories   دکتر سید علی میر عمادی

  ج) ترجمه سیاسی

  1- ترجمه متون مطبوعاتی : دانشگاه پیام نور – دکتر تجویدی

  2- فرهنگ اصطلاحات سیاسی : دکتر نوروزی خیابانی

  د) دستور زبان فارسی و نگارش

  1- دستور زبان فارسی – دکتر احمدی گیوی

  2- غلط ننویسیم 

  ز) بررسی مقابله ای جمله و زبان شناسی

  ب- Contrastive analysis دکتر محمد علی کشاورز

  ج-  تجزیه و تحلیل خطا ها  - دکتر ضیاء حسینی

  نوشته شده توسط:

  محمد موسوی 11/03/1390

  منبع : وبلاگ دکتر حمید غلامی

   www.hamidgholami.blogfa.com

   


  منابع کارشناسی ارشد مترجمی

  الف ) تئوری های ترجمه :

  Meaning – based translataion Larsen -1

  2-  اصول و روش ترجمه زبان انگلیسی – دکتر کاظم لطفی پور ساعدی

  A Texbook of Translation : Peter- Newmark -3

  Translation an advanced resource book- Basil Hatim and Jeremy munday -4

  5- مبانی و اصول ترجمه – دکتر فرح زاد – انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

  6-  translation of Theories   دکتر سید علی میر عمادی

   

  ب) ترجمه اسناد و مدارک

  1- ترجمه اسناد و مدارک – اصلان زاده

  2- ترجمه اسناد و مدارک – هوشنگ توانگر

   

  ج) ترجمه سیاسی

  1- ترجمه متون مطبوعاتی : دانشگاه پیام نور – دکتر تجویدی

  2- فرهنگ اصطلاحات سیاسی : دکتر نوروزی خیابانی

   

  د) ترجمه متون اسلامی

  بررسی ترجمه اسلامی 1 و2 دکتر سالار منافی و دکتر الهی قمشه ای – انتشارات سمت

   

  ه) واژه شناسی

  1- واژه شناسی – دکتر تجویدی – انتشارات پیام نور

  2- وا ژه شناسی – دکتر البرزی – انتشارات پارسه

   

  و) دستور زبان فارسی و نگارش

  1- دستور زبان فارسی – دکتر احمدی گیوی

  2- ساخت اشتقاقی واژه  = دکتر ایران کلباسی

  3- دستور فارسی : دکتر جهانگیر نوبهار

   

   

  ز) بررسی مقابله ای جمله و زبان شناسی

  الف- Contrastive analysis  –دکتر جعفر پور – انتشارات پیام نور

  ب- Contrastive analysis دکتر محمد علی کشاورز

  ج-  تجزیه و تحلیل خطا ها  - دکتر ضیاء حسینی

  د- Study of language = G – yale

  ه- Ling

  نوشته شده توسط:

  محمد موسوی 11/03/1390

  منبع : وبلاگ دکتر حمید غلامی

   www.hamidgholami.blogfa.com  محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ
   

   چارت درسی آموزش زبان مقطع کارشناسی با ۳ فرمت

  کاربر گرامی برای دانلود چارت بر روی آن کلیک

   راست کرده و گزینه save target as  بزنيد

   دانلود با لینک مستقیم از سرور شماره ۱

  دانلود با لینک مستقیم از سرور شماره ۲


  منابع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

  توصیه: متاسفانه سالانه شاهد تغییر سئوالات آزمون ارشد هستیم و گاها" با سئوالاتی مواجه می شویم که دارای منبع مشخصی نیستند بنابراین منابع زیر که اغلب جزء منابع اصلی هستند به شما معرفی میشود. در مورد کتابهای تستی در زمینه آزمون سازی و زبانشناسی کتابهای پوران پژوهش با توجه به سهل الوصول بودن و قیمت مناسب و همچنین بار علمی به شما پیشنهاد میشود و در زمینه روش تدریس کتاب principles and theories of language teaching نوشته سید آیت الله رزمجو پتانسیل بالایی دارد. کتابهایی که پر رنگ نوشته شده اند از نظر بنده(دکتر حمید غلامی) دارای اهمیت بیشتری هستند.   

  SECTION 1: GENERAL ENGLISH 

  Lewis, N. (1949). Word power made easy. New York: Pocket Books. 

  Matthiesen, S. J. (1999). Essential words for the TOEFL. New York: Barron's Educational Series Inc.  

  Price, A. R. (1973). Developing your vocabulary. Dubuque: WCB Company Publishers. 

  Sinclair, J. (1372). Word formation. Tehran: (Offset by) Maad Publications. 

  Zareii, A. A. (1383). Classified MA tests for students of TEFL. Tehran: Yekan Publications. 

  The world of the words

  Kaplan

    

  SECTION 2: CONTENT AREA KNOWLEDGE

   

  TESTING 

  Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: OxfordUniversity Press. 

  Baker, D. (1989) Language Testing: A Critical Survey and Practical Guide. 

  *  Farhady, H., Jafarpur, A., & Birjandi, P. (2000). Testing language skills: From theory to practice (8th ed.). Tehran: SAMT. 

  * Heaton, J. B. (1988). Writing English language tests. London: Longman Group UK Limited. 

  Hughes, A. (2003). Testing for language teachers (2nd ed.). Cambridge: CambridgeUniversity Press. 

  Madsen, H. S. (1983). Techniques in testing. Oxford: OxfordUniversity Press. 

  McNamaقa, T. (2000). Language testing. Oxford: OxfordUniversity Press. 

  Weir, C. J. (1988). Communicative language testing. Prentice Hall.

   

   

  LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY

   

  Brown, H. D. (2007). Principles of language learning and teaching (5th ed.). London: Longman Group UK Limited. 

  Brown, H. D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. London: Longman Group UK Limited. 

  Larsen-Freeman, D. (1986). Techniques and principles in language teaching. Oxford: OxfordUniversity Press. 

  Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: CambridgeUniversity Press. 

  Richards, J. C. (1990). The language teaching matrix. Oxford: OxfordUniversity Press.

   

  THEORETICAL LINGUISTICS

   

  Falk, J. S. Linguistics and language: A survey of basic concepts and implications. Michigan: MichiganStateUniversity Press. 

  Fromkin, V., & Rodman, R. (1988). An introduction to language. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. 

  Yule, G. (1996). The study of language. Cambridge: CambridgeUniversity Press.

   

  RANDOM SOURCES 

  Birjandi, P., & Mosallanejad, P. (2002). Research methods and principles. Tehran: Shahid Mahdavi Publications. 

  Corder, S. P. (1981). Error analysis and interlanguage. Oxford: OxfordUniversity Press. 

  Farhady, H. (1997). Research methods in applied linguistics. Tehran: PayameNoorUniversity Press. 

  Farhady, H., & Hatch, E. (1981). Research design and statistics for applied linguistics. Rowley, Mass.: Newbury House Publishers. (Reprinted in Iran by Rahnama Publications) 

  Fiسiak, J. (1981). Contrastive linguistics and the language teacher. Oxford: Pergamon Press Ltd. 

  Garman, M. (1990). Psycholinguistics. Cambridge: CambridgeUniversity Press.  

  Heyes, S., Hardy, M., Humphreys, P., & Rooks, P. (1996). Starting statistics in psychology and education: A student handbook. Oxford: OxfordUniversity Press. 

  Hudson, R. A. (1980). Sociolinguistics. Cambridge: CambridgeUniversity Press. 

  James, C. (1980). Contrastive analysis. London: Longman Group UK Limited. 

  Katamba, F. (1993). Morphology. London: Macmillan Press. 

  Ladefoged, P. (1982). A course in phonetics. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. 

  Wardhaugh, R. (1986). An introduction to sociolinguistics. Cambridge, MA.: Basil Blackwel

  نوشته شده توسط:

  محمد موسوی 11/03/1390

  منبع : وبلاگ دکتر حمید غلامی

   www.hamidgholami.blogfa.com

     محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ
   
  معرفي رشته آموزش زبان انگليسي


  معرفی رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد

  این رشته به بررسی و تحقیق در مورد مسایل مربوط به یادگیری زبان می‌پردازد. مشکلات و موانع یادگیری زبان را بررسی کرده و راه حل‌هایی را نیز ارائه می‌دهد. رشته آموزش رشته‌ای است که در واقع از چندین رشته دیگر حاصل شده است و مفاهیم و مبانی آن‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهد. مفاهیم رشته‌هایی از قبیل جامعه شناسی و روانشناسی با محوریت آموزش زبان، در این رشته مطرح می‌شوند. مسایل دیگری از قبیل دوزبانگی، تحلیل گفتمان، آموزش یادگیری زبان دوم، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های زبانی نیز در حوزه این رشته قرار می‌گیرد.

  این رشته از پیشینه زیادی برخوردار نیست.مسایل مربوط به آموزش زبان قبلاً ذیل رشتة زبان‌شناسی مطرح می‌شد.با انقلاب چامسکی و ظهور زبان‌شناسی زایشی در اواخر دهة ۱۹۵۰، کانون توجه زبان‌شناسی بیشتر به مسایل مربوط به زبان‌شناسی زایشی محدود گردید.در واکنش به این امر مسایل مربوط به یادگیری و آموزش زبان تحت عنوان زبان‌شناسی کاربردی گسترش یافتند.زبان‌شناسی کاربردی از لحاظ اجتماعی، یک نقش پاسخگو نسبت به مسایل مربوط به زبان را دارد.با توجه به مسایل ذکر شده دقیقاً مشخص نیست که مسایل مربوط به زبان‌شناسی کاربردی چه زمانی شروع شد.اما اولین شماره مجلة یادگیری زبان در سال ۱۹۴۸در دانشگاه میشیگان منتشر شد.همان‌طور که گفته شد زبان‌شناسی کاربردی در ابتدا بیشتر زبان‌شناسی محور بود، اما در دهه۱۹۶۰مسایل مربوط به ارزیابی زبانی، سیاستگزاری زبانی و فراگیری زبان دوم را دربرگرفت، و سپس در دهة هفتاد کم‌کم از زبان‌شناسی نظری جدا شد.

  آموزش زبان انگلیسی هم اکنون بیشتر به مسایل مربوط به زبان می‌پردازد، مسایل مربوط به زبان اول، زبان دوم (خارجی)و حتی مسایل مربوط به ترجمه و تفسیر.

  بعضی از سؤالات رایج مطرح شده در این رشته عبارتند از:

  ۱ـ چگونه می‌توان زبان را به بهترین نحو تدریس کرد ؟

  ۲ـ عوامل اجتماعی مؤثر در یادگیری زبان کدامند؟

  ۳ـ چگونه تکنولوژی می‌تواند بر یادگیری و تدریس زبان تأثیر داشته باشد؟

  ۴ـ مشکلات مربوط به اختلالات زبان کدامند؟ چگونه می‌توان از آن‌ها اجتناب کرد؟ و بسیاری سؤال‌های دیگر

  * گرایش‌ها و ابعاد مختلف این رشته در کارشناسی ارشد

  وضعیت ادامه تحصیل

  رشته آموزش زبان در ایران در میان رشته‌های مربوط به زبان از نظر ادامه تحصیل دارای شرایط بهتری است این رشته در ایران تا مقطع دکتری تدریس می‌شود و تا چند سال آینده هم به تعداد دانشگاه‌هایی که در داخل کشور اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در این رشته می‌نمایند افزوده خواهد گردید.

  علاوه بر گرایش آموزش زبان دیگر گرایش‌های مرتبط با زبان عبارتند از:

  مترجمی زبان انگلیسی: فارغ‌التحصیلان این گرایش در ترجمه کتب و متون تخصص لازم را کسب می‌نمایند.

  ادبیات انگلیسی: تخصص فارغ‌التحصیلان این گرایش شناخت ادبیات غرب و نقد ادبی است.

  زبان‌شناسی: تخصص فارغ‌التحصیلان این رشته شناخت زبان و ریشه‌یابی و همچنین شناخت سیر تحولی زبان می‌باشد.

  توانایی‌های لازم برای فارغ‌التحصیلان

  تحصیل‌کنندگان در این رشته باید از سطح بالایی از دانش زبان عمومی برخوردار باشند. علاوه بر دارا بودن دانش زبان عمومی، باید به مسایل مربوط به آموزش، تدریس و یادگیری زبان علاقه‌مند باشند. به طور کلی افرادی که وارد این رشته می‌شوند نه تنها باید به زبان انگلیسی علاقه‌مند بوده و از خواندن آن لذت ببرند، بلکه باید به برخی مسایل روانشناسی و آموزشی نیز علاقه‌مند بوده و مهمتر از همه دارای پشتکار فراوان باشند.

  * زمینه‌های اشتغال

  فارغ‌التحصیلان این رشته از نظر بازار کار شرایط نسبتاً مناسبی دارند.بیشتر فعالیت‌های آن‌ها به آموزش زبان مربوط می‌شود.از تدریس در مؤسسات خصوصی آموزش زبان گرفته تا تدریس در دانشگاه‌ها، همکاری با مجلات و روزنامه‌های خارجی منتشر شده در داخل کشور، همکاری با صدا و سیما در بخش دوبله کردن فیلم‌های خارجی، همکاری با شرکت‌های مسافرتی به عنوان راهنمای ‌تور البته باید توجه داشت که هر دانشجویی صرفاً با پاس کردن واحدهای دانشگاهی نمی‌تواند فرصت‌های شغلی خوبی داشته باشد بلکه این امر بستگی به پشتکار و دانش فرد دارد.


  منابع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی :

   توصیه: متاسفانه سالانه شاهد تغییر سئوالات آزمون ارشد هستیم و گاها" با سئوالاتی مواجه می شویم که دارای منبع مشخصی نیستند بنابراین منابع زیر که اغلب جزء منابع اصلی هستند به شما معرفی میشود. در مورد کتابهای تستی در زمینه آزمون سازی و زبانشناسی کتابهای پوران پژوهش با توجه به سهل الوصول بودن و قیمت مناسب و همچنین بار علمی به شما پیشنهاد میشود و در زمینه روش تدریس کتاب principles and theories of language teaching نوشته سید آیت الله رزمجو پتانسیل بالایی دارد. کتابهایی که پر رنگ نوشته شده اند از نظر بنده(دکتر حمید غلامی) دارای اهمیت بیشتری هستند.      

  SECTION 1: GENERAL ENGLISH 

  Lewis, N. (1949). Word power made easy. New York: Pocket Books. 

  Matthiesen, S. J. (1999). Essential words for the TOEFL. New York: Barron's Educational Series Inc.  

  Price, A. R. (1973). Developing your vocabulary. Dubuque: WCB Company Publishers. 

  Sinclair, J. (1372). Word formation. Tehran: (Offset by) Maad Publications. 

  Zareii, A. A. (1383). Classified MA tests for students of TEFL. Tehran: Yekan Publications. 

  The world of the words

  Kaplan

    

  SECTION 2: CONTENT AREA KNOWLEDGE

   

  TESTING 

  Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: OxfordUniversity Press. 

  Baker, D. (1989) Language Testing: A Critical Survey and Practical Guide. 

  *  Farhady, H., Jafarpur, A., & Birjandi, P. (2000). Testing language skills: From theory to practice (8th ed.). Tehran: SAMT. 

  * Heaton, J. B. (1988). Writing English language tests. London: Longman Group UK Limited. 

  Hughes, A. (2003). Testing for language teachers (2nd ed.). Cambridge: CambridgeUniversity Press. 

  Madsen, H. S. (1983). Techniques in testing. Oxford: OxfordUniversity Press. 

  McNamaقa, T. (2000). Language testing. Oxford: OxfordUniversity Press. 

  Weir, C. J. (1988). Communicative language testing. Prentice Hall.

   

   

  LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY

   

  Brown, H. D. (2007). Principles of language learning and teaching (5th ed.). London: Longman Group UK Limited. 

  Brown, H. D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. London: Longman Group UK Limited. 

  Larsen-Freeman, D. (1986). Techniques and principles in language teaching. Oxford: OxfordUniversity Press. 

  Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: CambridgeUniversity Press. 

  Richards, J. C. (1990). The language teaching matrix. Oxford: OxfordUniversity Press.

   

  THEORETICAL LINGUISTICS

   

  Falk, J. S. Linguistics and language: A survey of basic concepts and implications. Michigan: MichiganStateUniversity Press. 

  Fromkin, V., & Rodman, R. (1988). An introduction to language. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. 

  Yule, G. (1996). The study of language. Cambridge: CambridgeUniversity Press.

   

  RANDOM SOURCES 

  Birjandi, P., & Mosallanejad, P. (2002). Research methods and principles. Tehran: Shahid Mahdavi Publications. 

  Corder, S. P. (1981). Error analysis and interlanguage. Oxford: OxfordUniversity Press. 

  Farhady, H. (1997). Research methods in applied linguistics. Tehran: PayameNoorUniversity Press. 

  Farhady, H., & Hatch, E. (1981). Research design and statistics for applied linguistics. Rowley, Mass.: Newbury House Publishers. (Reprinted in Iran by Rahnama Publications) 

  Fiسiak, J. (1981). Contrastive linguistics and the language teacher. Oxford: Pergamon Press Ltd. 

  Garman, M. (1990). Psycholinguistics. Cambridge: CambridgeUniversity Press.  

  Heyes, S., Hardy, M., Humphreys, P., & Rooks, P. (1996). Starting statistics in psychology and education: A student handbook. Oxford: OxfordUniversity Press. 

  Hudson, R. A. (1980). Sociolinguistics. Cambridge: CambridgeUniversity Press. 

  James, C. (1980). Contrastive analysis. London: Longman Group UK Limited. 

  Katamba, F. (1993). Morphology. London: Macmillan Press. 

  Ladefoged, P. (1982). A course in phonetics. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers. 

  Wardhaugh, R. (1986). An introduction to sociolinguistics. Cambridge, MA.: Basil Blackwel

  نوشته شده توسط:

  محمد موسوی 11/03/1390

  منبع : وبلاگ دکتر حمید غلامی

   www.hamidgholami.blogfa.com  محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ
   

  جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

   
  تأسیس:                    ۱۳۸
  نوع: دولتی
  رئیس: دکتر بادکو
  معاون آموزشی: مهندس عباسی
  دانشجویان: بیش از 2500 نفر

  کاردانی :  دارد

  کارشناسی( پیوسته - ناپیوسته ) : دارد

  کارشناسی ارشد :     به زودی

  دکترا : ندارد

  مکان کرمانشاه -  باغ نی
  وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  وب‌گاه http://www.jdku.ac.ir -      www.jdkult.blogfa.com

  جهاد دانشگاهی کرمانشاه یکی از دانشگاه های شهر کرمانشاه است که از طریق آزمون سراسری دانشگاه ها دانشجو جذب می کند و تابع قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰ دانشجو در ۱۰ رشته در این موسسه مشغول به تحصیل هستند. تاسیس رشته کارشناسی ناپیوسته مترجمی زبان برای اولین بار در کشور توسط موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی به وزارت علوم پیشنهاد شد[نیازمند منبع] که با تهیه سرفصل و تصویب آن، این رشته در سال ۱۳۸۵ در این مرکز دانشگاهی دایر گردید. و همچنين كارشناسي پيوسته آموزش زبان انگليسي با ۵۷ دانشجو از طريق آزمون سراسري سال ۸۸ انجام گرفته است، در حال حاضر پنج گروه آموزشی کامپیوتر، زبان، عمران و معماری و حقوق در این موسسه فعالیت دارند.

                                                                                                   منبع :

     محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ

   Dr Hamid Gholami
  assistant Professor
  B.A, M.A., PhD in TEFL from Isafahan University 
  Full time member of English Language Department
  Kermanshah Islamic Azad University

  language manager jihad daneshgahi kermanshah barnch 
  Kermanshah Iran

  contact :hamidgholami7@yahoo.com


  Dr Kamran Janfeshan
  assistant Professor
  B.A, M.A., PhD in TEFL from INDIA
  Full time member of English Language Department
  Kermanshah Islamic Azad University
  Kermanshah Iran
   

   

  آقای ایوانی

  eyvani@jdku.ac.ir

  آقای کیانیان

  Kianian@jdku.ac.ir

  آقای حاتمی منش

  hatamimanesh@jdku.ac.ir

  آقای کارخانه چی

  karkhanehchi@jdku.ac.ir

  آقای عباسی نسب

  abbasi@jdku.ac.ir

  آقای نوروزی

    nowruzi@jdku.ac.ir

  آقای صابر مرادی

  Moradi@jdku.ac.ir

  آقای فرضی

  farzi@jdku.ac.ir

  آقای ساجدی فر

  Sajedifar@jdku.ac.ir

  آقای امیری

  amiri@jdku.ac.ir

  آقای آرین

  Arian@jdku.ac.ir

  آقای امامی

  Emami@jdku.ac.ir

  آقای ارجمندی

  arjmandi@jdku.ac.ir

  آقای عزیزی

  Azizi@jdku.ac.ir

  آقای شورجه

  shorcheh@jdku.ac.ir

  آقای بهنیا

  Behnia@jdku.ac.ir

  آقای سرمدی

  sarmadi@jdku.ac.ir

  آقای دایوش احمدی

  dahmadi@jdku.ac.ir

  خانم پرندوش

  parandosh@jdku.ac.ir

                                                
   
                                                            
   


  محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ
   

            

      jahadetd@yahoo.com 

       نشانی پست الکترونیکی جناب آقای "دکتر غلامی" ،مدیر گروه  زبان دانشگاه جامع علمی - کاربردی و جهاد دانشگاهی .

  برای ارتباط مستقیم با آقای دکتر غلامی به آدرس بالا ایمیل بفرستید  محل درج آگهی شما
   
  نوشته شده در تاريخ توسط  گردانندگان وبلاگ

  کاربر گرامی ضمن تشکر از بازدید شما لطفا نظرات و پیشنهادات سازنده خود را در مورد این

  وبلاگ به آدرس ایمیل و یا شماره همراه های زیر اس ام اس نمایید.

   

   


  دکتر غلامی مدیر گروه زبان:

  ایمیل : jahadetd@yahoo.com

  تلفن :

   


  نویسندگان وبلاگ :

  محمد موسوی :

  ایمیل :   mirmamad1986@gmail.com

  تلفن :


  فریبرز نجفی :

  ایمیل :senator_itco@yahoo.com

  تلفن :


  هادی گردی :

  ایمیل :aryaei_7000@yahoo.com

  تلفن :


  سعدی سوری :

  ایمیل : mamad_boy2004@yahoo.com

  تلفن :


  سجاد ربانی پور :

  ایمیل :

  تلفن :  .: All Right Reservd Copyright © 2009-2013 Powerd By S.Mohammad Mousavi - Iran-19 :.


  تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ و متعلق به گروه اینترنتی ایران-19 می باشد | طراحی : محمد موسوی